สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกเมืองจันทร์ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 32 1. เด็กหญิงเบ็ญจมาศ  บุตรราช
2. เด็กชายเอกพาทิศ  วงบุญ
 
1. นายสมควร  อนุพันธ์
2. นางลาวัลย์  อนุพันธ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 35 1. เด็กชายเอกพาทิศ  วงบุญ
 
1. นายอรุณศักดิ์  จันทโชติ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 83 ทอง 23 1. เด็กหญิงชุติมา  สมพงษ์
2. เด็กหญิงปภัสสรา  เข็มมา
 
1. นายสมควร  อนุพันธ์
2. นางลาวัลย์  อนุพันธ์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 63.8 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงเบ็ญจมาศ  บุตรราช
 
1. นางสาวมัชฌิมา  โยธิคาร์
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 61 ทองแดง 39 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วิเศษพันธ์
2. เด็กชายกฤษฎา  แสนหล้า
3. เด็กชายปณิธิ  ประกาเวสูง
4. เด็กหญิงปภัสสรา  เข็มมา
5. เด็กชายวัชรพล  ขันติวงษ์
6. เด็กชายอำนาจ  ไขแข
 
1. นายองอาจ  โยธิคาร์
2. นายอรุณศักดิ์  จันทโชติ
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วิเศษพันธ์
2. เด็กชายกฤษฎา  แสนหล้า
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โกศล
4. เด็กชายปณิธิ  ประกาเวสูง
5. เด็กหญิงปภัสสรา  เข็มมา
6. เด็กชายวัชรพล  ขันติวงษ์
7. เด็กหญิงสุทธิชา  วงค์ษา
8. เด็กชายอำนาจ  ไขแข
9. เด็กหญิงเบ็ญจมาศ  บุตรราช
10. เด็กชายเอกพาทิศ  วงบุญ
 
1. นายองอาจ  โยธิคาร์
2. นายสมควร  อนุพันธ์
3. นายอรุณศักดิ์  จันทโชติ
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวัชรพล  ขันติวงษ์
2. เด็กชายเอกพาทิศ  วงบุญ
 
1. นายอรุณศักดิ์  จันทโชติ
2. นายสมควร  อนุพันธ์
 
8 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81 ทอง 13 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โกศล
2. เด็กชายวันชนะชัย  ปรือปรัง
 
1. นายอรุณศักดิ์  จันทโชติ
2. นางลาวัลย์  อนุพันธ์
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงปภัสสรา  เข็มมา
2. เด็กหญิงสุทธิชา  วงค์ษา
3. เด็กหญิงเบ็ญจมาศ  บุตรราช
 
1. นายสมควร  อนุพันธ์
2. นางลาวัลย์  อนุพันธ์
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 86 ทอง 32 1. เด็กชายกฤษฎา  แสนหล้า
2. เด็กชายปณิธิ  ประกาเวสูง
3. เด็กชายอำนาจ  ไขแข
 
1. นายอรุณศักดิ์  จันทโชติ
2. นางลาวัลย์  อนุพันธ์
 
11 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 78 เงิน 43 1. เด็กชายคณากร  เทวา
 
1. นางรัชนีกร  โยธิคาร์
 
12 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐพร  ศรีสุนทร
2. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  หนองยาง
3. เด็กหญิงวรรณวิสา  วิเศษพันธ์
 
1. นางรัชนีกร  โยธิคาร์
2. นางกันญา  จันทาน
 
13 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 6 1. เด็กชายปรัชญาวิสิฎฐ์  สายศรี
2. เด็กหญิงมลฤทัย  จันทราพุฒ
3. เด็กหญิงวรรณวิสา  วิเศษพันธ์
 
1. นางรัชนีกร  โยธิคาร์
2. นางกันญา  จันทาน
 
14 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  วิเศษพันธ์
 
1. นางรัชนีกร  โยธิคาร์
 
15 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 76 เงิน 9 1. เด็กชายปณิธิ   ประกาเวสูง
2. เด็กหญิงสวรรยา  สำมะโย
3. เด็กชายอภิวัฒน์  แก้วจันทร์
 
1. นายสมควร  อนุพันธ์
2. นางลาวัลย์  อนุพันธ์
 
16 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 18 1. เด็กชายกฤษฎา  แสนหล้า
2. เด็กหญิงชุติมา  สมพงษ์
 
1. นายอรุณศักดิ์  จันทโชติ
2. นางลาวัลย์  อนุพันธ์