สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงประกายทิพย์  พิมวัน
2. เด็กชายวัชรินทร์  รัตนวัน
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  นพบาล
 
1. นางกาญจนา  คำเคน
2. นายประดิษฐ์  ศรีจันทร์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 33 1. เด็กหญิงจันทิมา  ทองบ่อ
 
1. นางสาวชุติมาภรณ์  บุญราช
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงพิยะดา  สมตาเต๊ะ
 
1. นางสาวชุติมาภรณ์  บุญราช
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  นพบาล
 
1. นางสุดารัตน์  คำโสภา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 6 1. เด็กชายณัฐพนธ์  ทวีชาติ
2. เด็กหญิงศิริลักษ์  ศรีสุรักษ์
 
1. นายสวัสดิ์  จันทะพันธ์
2. นางมยุรี  ศรีผา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง 8 1. เด็กชายธนากร  กาหลง
2. เด็กหญิงอาธิตติญา  ตุนา
 
1. นางมยุรี  ศรีผา
2. นางสาวณัฐฐินันท์  สุโพธิ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดลฤดี  คำหอม
2. เด็กชายวิศรุฬห์  พงพีระ
 
1. นางมยุรี  ศรีผา
2. นายประดิษฐ์  ศรีจันทร์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดวงฤดี  โบกคำ
 
1. นางทิพยวรรณ  ศรีดาว
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  จงกลาง
 
1. นางทิพยวรรณ  ศรีดาว
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  เกิดสันเทียะ
 
1. นางทิพยวรรณ  ศรีดาว
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพินิตนันท์  ไชยนิตย์
 
1. นางทิพยวรรณ  ศรีดาว
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ประสาน
 
1. นางทิพยวรรณ  ศรีดาว
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีระพงษ์  มูลเหล็ก
 
1. นางทิพยวรรณ  ศรีดาว
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ประสาน
 
1. นางทิพยวรรณ  ศรีดาว
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเกลียวไหม  แก่นธรรม
 
1. นางทิพยวรรณ  ศรีดาว
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดวงฤดี  โบกคำ
 
1. นางทิพยวรรณ  ศรีดาว
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวีระพล  มูลเหล็ก
 
1. นางทิพยวรรณ  ศรีดาว
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมุกธิตา  ไกรวิเศษ
 
1. นางทิพยวรรณ  ศรีดาว
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรางคณา  รัตนวัน
 
1. นางทิพยวรรณ  ศรีดาว
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิยะดา  สมตาเต๊ะ
 
1. นางทิพยวรรณ  ศรีดาว
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  โพธิ์ภิรมย์
 
1. นางทิพยวรรณ  ศรีดาว
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเกลียวไหม  แก่นธรรม
 
1. นางทิพยวรรณ  ศรีดาว
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชยานันท์  สาลีพันธ์
2. เด็กชายธวัชชัย  ทองบ่อ
3. เด็กชายวิศรุฬห์  พงพีระ
4. เด็กชายวีระพล  มูลเหล็ก
5. เด็กชายสิทธิพงษ์  ตุนา
6. เด็กชายสุรเดช  จันทะพันธ์
 
1. นายอุทัย  ศรีดาว
2. นายวุฒิศักดิ์  ครองยุทธ
3. นายสุพัฒน์  เข็มโคตร
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 32 1. เด็กชายบุญนำ  สรงพิมพ์
 
1. นางสาวปิยะมาศ  ลีลา
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 34 1. เด็กหญิงเจนจิรา  นิลศิริ
 
1. นางสาวปิยะมาศ  ลีลา
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง 15 1. เด็กชายธีรพัฒน์  หงษ์กลาง
 
1. นางทิพยวรรณ  ศรีดาว
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 27 1. เด็กหญิงดวงฤดี  โบกคำ
 
1. นางทิพยวรรณ  ศรีดาว
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวีระพล  มูลเหล็ก
 
1. นายอุทัย  ศรีดาว
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กชายวิศรุฬห์  พงพีระ
 
1. นายอุทัย  ศรีดาว
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 40 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  โพธิ์ภิรมย์
 
1. นายอุทัย  ศรีดาว
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  สิมมา
 
1. นางสาวณัฐฐินันท์  สุโพธิ์
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศศิประภา  สำเนียงนวล
 
1. นางสาวณัฐฐินันท์  สุโพธิ์
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปภัสชา  กาหลง
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จินดาวงษ์
 
1. นางสาวณัฐฐินันท์  สุโพธิ์
2. นางมยุรี  ศรีผา
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กชายณพลพงษ์  สุขสมบัติ
2. เด็กหญิงสุภาวดี  สมหมาย
 
1. นางสาวณัฐฐินันท์  สุโพธิ์
2. นางมยุรี  ศรีผา
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพนธ์  ทวีชาติ
2. เด็กชายนฤเบศ  รักสนิท
3. เด็กชายประทีป   พิมวัน
4. เด็กชายปรินทร  จันทร์หอม
5. เด็กชายศิวัช  เติมทรัพย์
6. เด็กชายโชคธนชัย  สายชมภู
 
1. นายถวัลย์  บุญราช
2. นายสวัสดิ์  จันทะพันธ์
3. นายเฉวียน  บุญช่วย
 
36 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  รัตนวัน
2. เด็กชายศิวกร  เติมทรัพย์
 
1. นายวุฒิศักดิ์  ครองยุทธ
2. นายประดิษฐ์  ศรีจันทร์
 
37 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83 ทอง 28 1. เด็กหญิงรัชนีกร  ทองบ่อ
2. เด็กหญิงวรนุช  โกศล
 
1. นายวุฒิศักดิ์  ครองยุทธ
2. นางสาวปิยะมาศ  ลีลา
 
38 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 19 1. เด็กชายชยานันท์  สาลีพันธ์
2. เด็กหญิงธาริณี  ทาจำปา
 
1. นายวุฒิศักดิ์  ครองยุทธ
2. นายประดิษฐ์  ศรีจันทร์
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88 ทอง 17 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  กาหลง
2. เด็กหญิงพจนีย์  ดีดวงพันธ์
3. เด็กหญิงสุภาพร  กาหลง
 
1. นายพิริยศักดิ์  สาสังข์
2. นายเฉวียน  บุญช่วย
 
40 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 82 ทอง 16 1. เด็กหญิงนริศรา  โพธิวัฒน์
 
1. นางสุดารัตน์  คำโสภา
 
41 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงปาลิตา  กาหลง
2. เด็กหญิงวริศรา  กาหลง
3. เด็กหญิงสุนันทา  ทาระบุตร
 
1. นางอารตรี  แหวนหล่อ
2. นางสุดารัตน์  คำโสภา
 
42 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 95 ทอง 4 1. เด็กหญิงธีราภรณ์  ประจำค่าย
 
1. นางอารตรี  แหวนหล่อ
 
43 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุรนุช  เมฆดินแดง
 
1. นางสุดารัตน์  คำโสภา
 
44 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดลฤดี  คำหอม
2. เด็กหญิงวรางคณา  รัตนวัน
 
1. นางสาวธนิษฐา  แจ่มศรี
2. นางสาวชมพูนุช  เต่าสมตา
 
45 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนากร  กาหลง
2. เด็กหญิงเจนจิรา  นิลศิริ
 
1. นางมยุรี  ศรีผา
2. นางสาวณัฐฐินันท์  สุโพธิ์
 
46 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  ตุนา
 
1. นางสาวปิยะมาศ  ลีลา
 
47 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงเจนจิรา  นิลศิริ
 
1. นางสาวปิยะมาศ  ลีลา