สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  นพบาล
 
1. นายสุพัฒน์  เข็มโคตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 75 เงิน 41 1. เด็กหญิงสุดธิดา  โกศล
 
1. นายสวัสดิ์  จันทะพันธ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  รัตนวัน
2. เด็กชายศิวกร  เติมทรัพย์
 
1. นางสาวธนิษฐา  แจ่มศรี
2. นางสาววนิดา  รัตนวัน
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  สิมมา
 
1. นางสาวธนิษฐา  แจ่มศรี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรางคณา  รัตนวัน
2. เด็กหญิงวัชรินทร์  รัตนะวัน
3. เด็กหญิงวิยะดา  การะเกษ
4. เด็กหญิงวิสุดา  รัตนวัน
5. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  นพบาล
 
1. นางมยุรี  ศรีผา
2. นายประดิษฐ์  ศรีจันทร์
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ป้องแก้ว
2. เด็กหญิงธาริณี  ทาจำปา
 
1. นายประดิษฐ์  ศรีจันทร์
2. นางกาญจนา  คำเคน
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 42 1. เด็กชายธีรพัฒน์  หงษ์กลาง
 
1. นายอุทัย  ศรีดาว
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 78 เงิน 17 1. เด็กหญิงอาทิตยา  นนทะวงษ์
 
1. นางสาวณัฐฐินันท์  สุโพธิ์
 
9 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 22 1. เด็กชายธีระพัฒน์  หงษ์กลาง
2. เด็กชายพัชรพล  กาหลง
 
1. นายวุฒิศักดิ์  ครองยุทธ
2. นางสาวณัฐฐินันท์  สุโพธิ์