สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กชายวีระพล  มูลเหล็ก
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จินดาวงษ์
 
1. นายสุพัฒน์  เข็มโคตร
2. นายประดิษฐ์  ศรีจันทร์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 60 ทองแดง 30 1. เด็กชายสิทธิพร  เป้งทอง
2. เด็กชายแจ็คฟอร์ด  พาหา
 
1. นางยุพิน  คำดำ
2. นางสาวธนิษฐา  แจ่มศรี
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 31 1. เด็กหญิงปวีณา  รัตนวัน
2. เด็กหญิงอภิญญา  นนทะวงษ์
3. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  รัตนวัน
 
1. นางกาญจนา  คำเคน
2. นางสาวณัฐฐินันท์  สุโพธิ์
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 23 1. เด็กชายธีรพัฒน์  หงษ์กลาง
2. เด็กชายพัชรพล  กาหลง
 
1. นายวุฒิศักดิ์  ครองยุทธ
2. นางสาวณัฐฐินันท์  สุโพธิ์
 
5 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 85 1. เด็กหญิงคริตมาส  ต๊ะวิไชยบาป
2. เด็กหญิงปาณิตา  สุตพันธ์
3. เด็กหญิงเพลาพิราศ  จอนพงศ์
 
1. นางอารตรี  แหวนหล่อ
2. นางสุดารัตน์  คำโสภา