สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ-เน€เธ˜โ€เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ•

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดวงฤดี  โบกคำ
 
1. นางทิพยวรรณ  ศรีดาว
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  จงกลาง
 
1. นางทิพยวรรณ  ศรีดาว
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  เกิดสันเทียะ
 
1. นางทิพยวรรณ  ศรีดาว
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพินิตนันท์  ไชยนิตย์
 
1. นางทิพยวรรณ  ศรีดาว
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ประสาน
 
1. นางทิพยวรรณ  ศรีดาว
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีระพงษ์  มูลเหล็ก
 
1. นางทิพยวรรณ  ศรีดาว
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ประสาน
 
1. นางทิพยวรรณ  ศรีดาว
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเกลียวไหม  แก่นธรรม
 
1. นางทิพยวรรณ  ศรีดาว
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดวงฤดี  โบกคำ
 
1. นางทิพยวรรณ  ศรีดาว
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวีระพล  มูลเหล็ก
 
1. นางทิพยวรรณ  ศรีดาว
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมุกธิตา  ไกรวิเศษ
 
1. นางทิพยวรรณ  ศรีดาว
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรางคณา  รัตนวัน
 
1. นางทิพยวรรณ  ศรีดาว
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิยะดา  สมตาเต๊ะ
 
1. นางทิพยวรรณ  ศรีดาว
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  โพธิ์ภิรมย์
 
1. นางทิพยวรรณ  ศรีดาว
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเกลียวไหม  แก่นธรรม
 
1. นางทิพยวรรณ  ศรีดาว
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  เกิดสันเทียะ
2. เด็กหญิงดลฤดี  คำหอม
3. เด็กหญิงดวงฤดี  โบกคำ
4. เด็กหญิงธาริณี  ทาจำปา
5. เด็กหญิงพินิตนันท์  ไชยนิตย์
6. เด็กหญิงพิยดา  สมตาเต๊ะ
7. เด็กชายพีระพงษ์  มูลเหล็ก
8. เด็กหญิงมุกธิตา  ไกรวิเศษ
9. เด็กหญิงวรางคณา  รัตนวัน
10. เด็กชายวีระพล  มูลเหล็ก
11. เด็กชายสิทธิพงษ์  ตุนา
12. เด็กหญิงสุดารัตน์  จงกลาง
13. เด็กหญิงสุภาวดี  ประสาน
14. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  นพบาล
15. เด็กหญิงเกลียวไหม  แก่นธรรม
 
1. นางทิพยวรรณ  ศรีดาว
2. นายอุทัย  ศรีดาว
3. นางสาววุฒิศักดิ์  ครองยุทธ
4. นายสุพัฒน์  เข็มโคตร
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชยานันท์  สาลีพันธ์
2. เด็กชายธวัชชัย  ทองบ่อ
3. เด็กชายวิศรุฬห์  พงพีระ
4. เด็กชายวีระพล  มูลเหล็ก
5. เด็กชายสิทธิพงษ์  ตุนา
6. เด็กชายสุรเดช  จันทะพันธ์
 
1. นายอุทัย  ศรีดาว
2. นายวุฒิศักดิ์  ครองยุทธ
3. นายสุพัฒน์  เข็มโคตร
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 32 1. เด็กชายบุญนำ  สรงพิมพ์
 
1. นางสาวปิยะมาศ  ลีลา
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 34 1. เด็กหญิงเจนจิรา  นิลศิริ
 
1. นางสาวปิยะมาศ  ลีลา
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง 15 1. เด็กชายธีรพัฒน์  หงษ์กลาง
 
1. นางทิพยวรรณ  ศรีดาว
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 27 1. เด็กหญิงดวงฤดี  โบกคำ
 
1. นางทิพยวรรณ  ศรีดาว
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวีระพล  มูลเหล็ก
 
1. นายอุทัย  ศรีดาว
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กชายวิศรุฬห์  พงพีระ
 
1. นายอุทัย  ศรีดาว
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 42 1. เด็กชายธีรพัฒน์  หงษ์กลาง
 
1. นายอุทัย  ศรีดาว
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 40 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  โพธิ์ภิรมย์
 
1. นายอุทัย  ศรีดาว