สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกหล่าม สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80 ทอง 26 1. เด็กหญิงช่อนภา  ชัยปัญญา
 
1. นายทองเปรม  ศรีโพนทอง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง 16 1. เด็กชายประกิต  ชำนิกุล
2. เด็กหญิงแพรวา  ยานารมย์
 
1. นายทองเปรม  ศรีโพนทอง
2. นางรุ่งศิริรัตน์  โนนสูง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 39 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  มั่งมี
2. เด็กหญิงพรวิภา  คำผัด
3. เด็กชายวัชระศักดิ์  ก้านท้าว
 
1. นางศศิยาภรณ์  กิ่งคำ
2. นายทวีวัฒน์  บุตรเพชร
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 16 1. เด็กชายพรพิชัย  พรมพุ้ย
2. เด็กหญิงภานุมาศ  ห้าวหาญ
3. เด็กชายเจตพล  สะอิ้งทอง
 
1. นางศศิยาภรณ์  กิ่งคำ
2. นายทวีวัฒน์  บุตรเพชร
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง 9 1. เด็กหญิงลลิตา  จะมะรี
2. เด็กหญิงวีรยา  สิงห์แก้ว
 
1. นายทองเปรม  ศรีโพนทอง
2. นางรุ่งศิริรัตน์  โนนสูง
 
6 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 84 ทอง 19 1. เด็กหญิงนฤมล  ศรพรม
2. เด็กหญิงอรอุมา  อุปจันทร์
 
1. นางรุ่งศิริรัตน์  โนนสูง
2. นายทองเปรม  ศรีโพนทอง
 
7 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง 10 1. เด็กหญิงชนินาถ  จุมพิต
2. เด็กหญิงอมิตา  จะมะรี
 
1. นายทองเปรม  ศรีโพนทอง
2. นางรุ่งศิริรัตน์  โนนสูง
 
8 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แท่นศร
2. เด็กหญิงปนัดดา  มีกุล
 
1. นายทองเปรม  ศรีโพนทอง
2. นางรุ่งศิริรัตน์  โนนสูง