สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคก สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เพ็งแจ่ม
 
1. นางเอื้ออารีย์  เรืองศิริ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 23 1. เด็กหญิงนริศรา  เพ็งแจ่ม
 
1. นางสุภาวดี  เกษกุล
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  รอสูงเนิน
 
1. นายมงคล  เทียบคุณ
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 96.99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชาย ธีระพัชร  จันทำ
2. เด็กหญิงกนกพิชญ์  จันทร์มาลี
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีบุญเรือง
4. เด็กหญิงชลรัตน์ดา  ชีพอุดม
5. เด็กหญิงชุติมา  พันธ์ศรี
6. เด็กหญิงนิโลบล  อุทุม
7. เด็กหญิงพรธิระมน  เกษกุล
8. เด็กหญิงมานิตา  เพ็งแจ่ม
9. เด็กหญิงรุ่งนภา  รอสูงเนิน
10. เด็กหญิงวิภาดา  ทวีสกิจ
11. เด็กหญิงศิริลักษณ์  มงคลศิริ
12. เด็กหญิงสุดารัตน์  ธรรมนิยม
13. เด็กหญิงอรทัย  คล่องใจ
14. เด็กหญิงอาพาภรณ์  ขาวสะอาด
15. เด็กหญิงอาริสา  ศรีวิลัย
 
1. นายสุรศักดิ์  คำแสน
2. นางพิกุล  คำแสน
3. นายประดิษฐ์  ศรีโนนลาน
4. นายสุทธิ  วันดี
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 24 1. เด็กหญิงณัฐฐริณี  ทาทอง
 
1. นางพิกุล  คำแสน
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 16 1. เด็กหญิงปาลิตา  อุทัย
 
1. นางพิกุล  คำแสน
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 15 1. เด็กชายเกียรติภูมิ  เผดิม
 
1. นางอิศราวดี  จันทะพันธ์
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 88 ทอง 4 1. เด็กชายกันตพัฒน์  ศรีบุญเรือง
2. เด็กชายธนภัทร  สาลีธรรม
3. เด็กชายธนวัฒน์   ธรรมนิยม
4. เด็กชายธนโชติ  เชื้อทอง
5. เด็กชายมนัส  พันธพัฒน์
6. เด็กชายวัชรพงษ์  สมพันธ์
 
1. นายอุทัย  ศรีทอง
2. นางเอื้ออารีย์  เรืองศิริ
 
9 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงธนัชชา  จันทำ
2. เด็กหญิงอารียา  ศรียงยศ
 
1. นางสาววัฒนา  หล้ากุล
2. นางอรัญญา  สูงเรือง
 
10 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กชายสาริน  สาธุ
2. เด็กชายสิริธร  ดาวบุตร
3. เด็กหญิงอรจิรา  เกษกุล
 
1. นางวาสนา  พันธพัฒน์
2. นางจิราพร  โนนสูง
 
11 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กชายอนุนัย  เวชการ
 
1. นางอิศราวดี  จันทะพันธ์
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 8 1. เด็กชายอนุนัย  เวชการ
 
1. นางอิศราวดี  จันทะพันธ์
 
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง 14 1. เด็กชายศิวกร  ไวกล้า
2. เด็กชายเกียรติภูมิ  เผดิม
 
1. นางสาววัฒนา  หล้ากุล
2. นางจิราพร  โนนสูง