สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคก สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงนริศรา  เพ็งแจ่ม
 
1. นางอรัญญา  สูงเรือง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงพรธิระมน  เกษกุล
 
1. นางน้อยมณี  โพธิ์งาม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 64 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงสริตา  เพ็งแจ่ม
 
1. นางสุภาวดี  เกษกุล
 
4 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 85 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  มะเดื่อ
2. เด็กหญิงณัฐวดี  เกษกุล
3. เด็กหญิงเกษมณี  ธรรมนิยม
 
1. นางลัคนา  เพ็งแจ่ม
2. นางอิศราวดี  จันทพันธ์