สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคก สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 25 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงนริศรา  เพ็งแจ่ม
 
1. นางอรัญญา  สูงเรือง
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 59 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายธนวัฒน์   วงษ์โก
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทองอ้ม
 
1. นายสุรศักดิ์  คำแสน
2. นางพิกุล  คำแสน