สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจังเอิน สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 75 เงิน 18 1. เด็กหญิงวันวิสา  ดวงงาม
2. เด็กหญิงสิริวิมล  โสภากุล
3. เด็กหญิงอาริญาพร  แสงจันทร์
 
1. นางสาวอัญชุลี  หลอดคำ
2. นายนันฑวุฒิ  สิงห์แก้ว
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 78 เงิน 17 1. เด็กหญิงนิสิตา  ดวงงาม
2. เด็กหญิงพรรณปพร  ถาวร
3. เด็กหญิงสุนิตา  โตแป้น
 
1. นางสาวอัญชุลี  หลอดคำ
 
3 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน 27 1. เด็กชายชุติวัต  สาลี
2. เด็กชายสรวิชญ์  คะหาร
 
1. นางสาวฉัตรชนัฐ  คณานิตย์ธนกิจ