สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจังเอิน สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงศิริรดา  สาลี
 
1. นางสาวฉัตรชนัฐ  คณานิตย์ธนกิจ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 68.5 ทองแดง 27 1. เด็กชายกฤษณะ  จังอินทร์
2. เด็กชายธนาศักดิ์  มหาวงษ์
3. เด็กชายธวัชชัย  พรหมเมา
4. เด็กชายนันทวัฒน์  ขามผาลา
5. เด็กชายศุภชัย  พรมพิลา
6. เด็กชายอรรถชัย  ดวงดี
 
1. นายสุพัฒน์  อนุพันธ์
2. นายสมชาย  ใจมนต์
3. นางสาวอัญชุลี  หลอดคำ
 
3 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 69 ทองแดง 121 1. เด็กหญิงวรรถนา  เกษสุภะ
2. เด็กชายสมพร  บัวเชย
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ศรีสุวรรณ์
 
1. นางสำอาง  จังอินทร์
2. นางสาวสุวะนีย์  ชินธุบุตร
 
4 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 85 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  บุญพร้อม
2. เด็กหญิงวรรถนา  เกษสุภะ
3. เด็กชายสมพร  บัวเชย
 
1. นางสำอาง  จังอินทร์
2. นางสาวสุวะนีย์  ชินธุบุตร
 
5 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 65 ทองแดง 127 1. เด็กชายสมพร  บัวเชย
 
1. นางสำอาง  จังอินทร์