สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจังเอิน สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงศิริรดา  สาลี
 
1. นางสาวฉัตรชนัฐ  คณานิตย์ธนกิจ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 75 เงิน 18 1. เด็กหญิงวันวิสา  ดวงงาม
2. เด็กหญิงสิริวิมล  โสภากุล
3. เด็กหญิงอาริญาพร  แสงจันทร์
 
1. นางสาวอัญชุลี  หลอดคำ
2. นายนันฑวุฒิ  สิงห์แก้ว
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง 9 1. เด็กหญิงอาริสา  มหาวงค์
 
1. นางสาวฉัตรชนัฐ  คณานิตย์ธนกิจ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง 8 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีสุวรรณ
2. เด็กชายยศกร  สมบัติ
3. เด็กชายไชยภัทร  สงค์พิมพ์
 
1. นางสาวฉัตรชนัฐ  คณานิตย์ธนกิจ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 8 1. เด็กชายชุติวัต  สาลี
2. เด็กชายปภาวิชญ์  เวกขยัน
3. เด็กชายศุภชัย  คะหาร
 
1. นางสาวฉัตรชนัฐ  คณานิตย์ธนกิจ
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 68.5 ทองแดง 27 1. เด็กชายกฤษณะ  จังอินทร์
2. เด็กชายธนาศักดิ์  มหาวงษ์
3. เด็กชายธวัชชัย  พรหมเมา
4. เด็กชายนันทวัฒน์  ขามผาลา
5. เด็กชายศุภชัย  พรมพิลา
6. เด็กชายอรรถชัย  ดวงดี
 
1. นายสุพัฒน์  อนุพันธ์
2. นายสมชาย  ใจมนต์
3. นางสาวอัญชุลี  หลอดคำ
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 78 เงิน 17 1. เด็กหญิงนิสิตา  ดวงงาม
2. เด็กหญิงพรรณปพร  ถาวร
3. เด็กหญิงสุนิตา  โตแป้น
 
1. นางสาวอัญชุลี  หลอดคำ
 
8 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย -1 - 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ศรีสุวรรณ
 
1. นางสำอาง  จังอินทร์
 
9 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 69 ทองแดง 121 1. เด็กหญิงวรรถนา  เกษสุภะ
2. เด็กชายสมพร  บัวเชย
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ศรีสุวรรณ์
 
1. นางสำอาง  จังอินทร์
2. นางสาวสุวะนีย์  ชินธุบุตร
 
10 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 85 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  บุญพร้อม
2. เด็กหญิงวรรถนา  เกษสุภะ
3. เด็กชายสมพร  บัวเชย
 
1. นางสำอาง  จังอินทร์
2. นางสาวสุวะนีย์  ชินธุบุตร
 
11 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 65 ทองแดง 127 1. เด็กชายสมพร  บัวเชย
 
1. นางสำอาง  จังอินทร์
 
12 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 17 1. เด็กชายวีระพงษ์  มะยา
 
1. นางสาวฉัตรชนัฐ  คณานิตย์ธนกิจ
 
13 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน 27 1. เด็กชายชุติวัต  สาลี
2. เด็กชายสรวิชญ์  คะหาร
 
1. นางสาวฉัตรชนัฐ  คณานิตย์ธนกิจ
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กชายณัฐพล  ปราบมนตรี
 
1. นางสาวฉัตรชนัฐ  คณานิตย์ธนกิจ