สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจานแสนไชย สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงชมพูนุช  เทพโสดา
 
1. นายสุนทร  วิเศษชาติ
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 72.8 เงิน 27 1. เด็กหญิงอุไรวรรณ  มั่งมี
 
1. นางสาวสาคร   บัวไข
 
3 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 71 เงิน 33 1. เด็กหญิงพรรณิภา  แสนทวีสุข
2. เด็กชายวุฒิศักดิ์  มั่งมี
 
1. นายอุดมพร  จันทบุตร
2. นางสาวสาคร   บัวไข
 
4 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 77 เงิน 39 1. เด็กชายภานุพงษ์  ขามขมเขต
2. เด็กชายวัชรินทร์  สมถวิล
 
1. นายอุดมพร  จันทบุตร
2. นายไสว   วงศ์บา
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 26 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  มิ่งหมัด
 
1. นางมาลัย  ผาคำ
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 72 เงิน 29 1. เด็กชายจีรวัฒน์  สงวนชื่อ
2. เด็กชายสาริน  สัยดี
 
1. นายอุดมพร  จันทบุตร
2. นายประทีป  บุญเสริม