สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจานแสนไชย สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 50 1. เด็กชายกิตติกร  วิเศษชาติ
 
1. นางอำศรี  ประคองใจ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 45 1. เด็กหญิงกัญญารักษ์  ศรียันต์
2. เด็กชายชนธีร์  แซ่ด่าน
 
1. นางมาลัย  ผาคำ
2. นายสุพรรณ  รอดสุโข