สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจานแสนไชย สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงชมพูนุท  วิเศษชาติ
 
1. นางอำศรี  ประคองใจ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงชมพูนุช  เทพโสดา
 
1. นางมาลัย  ผาคำ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 23 เข้าร่วม 27 1. เด็กชายภัคพล  เมืองศรี
 
1. นายสุนทร  วิเศษชาติ