สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจานแสนไชย สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงชมพูนุท  วิเศษชาติ
 
1. นางอำศรี  ประคองใจ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงชมพูนุช  เทพโสดา
 
1. นางมาลัย  ผาคำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงชนกนันท์  ทิพย์มงคล
 
1. นางอำศรี  ประคองใจ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 50 1. เด็กชายกิตติกร  วิเศษชาติ
 
1. นางอำศรี  ประคองใจ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 45 1. เด็กหญิงกัญญารักษ์  ศรียันต์
2. เด็กชายชนธีร์  แซ่ด่าน
 
1. นางมาลัย  ผาคำ
2. นายสุพรรณ  รอดสุโข
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 23 เข้าร่วม 27 1. เด็กชายภัคพล  เมืองศรี
 
1. นายสุนทร  วิเศษชาติ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงชมพูนุช  เทพโสดา
 
1. นายสุนทร  วิเศษชาติ
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงกันตา  วงศ์ภักดี
2. เด็กหญิงปวีณา  โตอ่อน
3. เด็กชายโกเมท  เที่ยงทา
 
1. นายไสว  วงศ์บา
2. นายสุพรรณ  รอดสุขโข
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 12 1. เด็กหญิงปาริศา  มังกร
2. เด็กหญิงวรรณิศา  นนทะนำ
3. เด็กหญิงวษร  มั่งมี
4. เด็กหญิงสุภัสรา  บาโสม
5. เด็กหญิงสุรินทร์รัตน์   สังข์ขาว
 
1. นางสุนันทา  จันทบุตร
2. นางสาวพรหมภัสสร  พันธ์เพ็ชร
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  โสภากุล
2. เด็กหญิงปรัชญาดา  ภูพวก
3. เด็กหญิงพิมพ์รตา  แก้วมา
4. เด็กชายวชิรวิชญ์  โสภากุล
5. เด็กหญิงเดือนเต็มดวง  สงพิมพ์
 
1. นางสุนันทา  จันทบุตร
2. นางสาวพรหมภัสสร  พันธ์เพ็ชร
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 83 ทอง 27 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ธรรมนาม
 
1. นางอำศรี  ประคองใจ
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  จันลาสัย
 
1. นางสาวสาคร   บัวไข
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 72.8 เงิน 27 1. เด็กหญิงอุไรวรรณ  มั่งมี
 
1. นางสาวสาคร   บัวไข
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  เทพโสดา
2. เด็กหญิงนุจรินทร์  มังกร
3. เด็กหญิงหนูลักษณ์  วิเศษชาติ
 
1. นางสาวพิชชานันท์  เพ็งแจ่มตระกูล
2. นางอำศรี  ประคองใจ
 
15 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 71 เงิน 33 1. เด็กหญิงพรรณิภา  แสนทวีสุข
2. เด็กชายวุฒิศักดิ์  มั่งมี
 
1. นายอุดมพร  จันทบุตร
2. นางสาวสาคร   บัวไข
 
16 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 77 เงิน 39 1. เด็กชายภานุพงษ์  ขามขมเขต
2. เด็กชายวัชรินทร์  สมถวิล
 
1. นายอุดมพร  จันทบุตร
2. นายไสว   วงศ์บา
 
17 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงขนิษฐา  จันทร์แจ้ง
2. เด็กหญิงคณิตศา  มั่งมี
3. เด็กหญิงวิชญาดา  จันลาสัย
 
1. นางชลลดา  ธรรมโหร
2. นางสาวพิชชานันทื  เพ็งแจ่มตระกูล
 
18 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงกมลชนก  สิงคะทา
2. เด็กหญิงจิราภา  แก้วจันทร์
3. เด็กหญิงทัพสนันท์  ทิพย์มงคล
 
1. นางชลลดา  ธรรมโหร
2. นางสาวพิชชานันทื  เพ็งแจ่มตระกูล
 
19 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 88 ทอง 12 1. เด็กหญิงชญาดา  แสงลับ
 
1. นางสาวพิชชานันท์  เพ็งแจ่มตระกูล
 
20 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงกานติมา   กระสังข์
 
1. นายอุดมพร  จันทบุตร
 
21 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 7 1. เด็กชายธนบดี  ปริญ
2. เด็กชายอรุณ  ชารันทร์
 
1. นายไสว   วงศ์บา
2. นายสุนทร  วิเศษชาติ
 
22 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 26 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  มิ่งหมัด
 
1. นางมาลัย  ผาคำ
 
23 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 8 1. เด็กชายถิระพุทธิ์  สมคะเนย์
 
1. นายประทีป  บุญเสริม
 
24 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 25 1. เด็กชายถิรพุทธิ์  สมคะเนย์
2. เด็กชายธีระพล  โปร่งจิต
3. เด็กชายนพรัตน์  พงษ์สิมมา
 
1. นายไสว  วงศ์บา
2. นายประทีป  บุญเสริม
 
25 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 11 1. เด็กชายอมรรัตน์  วงศ์ภักดี
2. เด็กชายอิทธิพล  วงศ์ภักดี
3. เด็กชายเจตนิพัทธิ์  ศักดิ์สร้อย
 
1. นายไสว  วงศ์บา
2. นายสุพรรณ  รอดสุขโข
 
26 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 72 เงิน 29 1. เด็กชายจีรวัฒน์  สงวนชื่อ
2. เด็กชายสาริน  สัยดี
 
1. นายอุดมพร  จันทบุตร
2. นายประทีป  บุญเสริม