สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจาน สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  ศรีรอง
 
1. นางฐิติกานต์  ปัญญาเพียร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 77 เงิน 36 1. เด็กหญิงปนัดดา  พาเจริญ
 
1. นางฐิติกานต์  ปัญญาเพียร
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 72 เงิน 29 1. เด็กหญิงทิพย์มณฑา  ดาแก้ว
2. เด็กหญิงสร้อยเพชร  เกษศิริ
3. เด็กหญิงสิตานัน  พันธ์ขาว
 
1. นางมณีวรรณ  ทราบรัมย์
2. นายสลัก  พันธ์ขาว
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 79 เงิน 30 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ไชยบุตร
 
1. นางบุษรินทร์  พรหมคุณ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 73 เงิน 48 1. เด็กหญิงปริฉัตร  จันทะศิลา
2. เด็กหญิงยศนันท์  สุภีร์
 
1. นางมณีวรรณ  ทราบรัมย์
2. นายคำมี  โมฆรัตน์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 74 เงิน 50 1. เด็กหญิงปทิตตญา  พันธ์ขาว
2. เด็กหญิงภทรพรรณ  พรมชัยสูรย์
 
1. นางมณีวรรณ  ทราบรัมย์
2. นายคำมี  โมฆรัตน์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 27 1. เด็กชายพีรพัฒน์  พันธ์ขาว
 
1. นายกิตติ  เดชชัย
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 48 1. เด็กหญิงสร้อยเพชร  เกษศิริ
 
1. นายกิตติ  เดชชัย
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 71 เงิน 33 1. เด็กหญิงณัฐชญาย์  พาเจริญ
2. เด็กหญิงปทิตตญา  พันธ์ขาว
3. เด็กหญิงปนัดดา  พาเจริญ
 
1. นางมณีวรรณ  ทราบรัมย์
2. นายคำมี  โมฆรัตน์
 
10 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 24 1. เด็กชายปริญญา  หิงสันเทียะ
 
1. นางมณีวรรณ  ทราบรัมย์
 
11 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 71 เงิน 14 1. เด็กชายปริญญา  หิงสันเทียะ
2. เด็กหญิงปริญญา  อารีสนั่น
3. เด็กชายไพฑูรย์  จันทร
 
1. นางมณีวรรณ  ทราบรัมย์
2. นายฐิติกานต์  ปัญญาเพียร
 
12 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน 27 1. เด็กชายจุลภาค  ขันติวงศ์
2. เด็กหญิงปริญญา  อารีสนั่น
 
1. นางมณีวรรณ  ทราบรัมย์
2. นายรังสฤษดิ์  บุญปัญญา
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 13 1. เด็กชายณรงค์ชัย  ทองออน
 
1. นางมณีวรรณ  ทราบรัมย์