สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจิก สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 77 เงิน 15 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  มั่นคง
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  พรมศรี
3. เด็กชายสันติภาพ  คำแสน
 
1. นางสาวสุทธิดา  พันธ์งาม
2. นางสาววิไลวรรณ  ผ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 76 เงิน 33 1. เด็กหญิงวรัญญา  เครือแสง
 
1. นางวนัสสุดา  เจตนา
 
3 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 83 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ไชยเสนา
2. เด็กชายสมพร  ไชยเสนา
3. เด็กหญิงอุสามณี  สงผัด
 
1. นายทวัศักดิ์  สมหนองหาร
2. นางสุวรรณิกา  เย็นใจ
 
4 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กชายพีรภัทร  กัลปดี
 
1. นางสุวรรณิกา  เย็นใจ