สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจิก สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 31 1. เด็กชายณัฐดนัย  วิรุณพันธ์
 
1. นายยศวรรธน์  ศรีแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 33 1. เด็กหญิงรัตติยา  ทัศสี
 
1. นายยศวรรธน์  ศรีแก้ว
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายสันติภาพ  คำแสน
 
1. นางสาววิไลวรรณ  ผิวนวล
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 56 เข้าร่วม 35 1. เด็กหญิงณัชชา  เดียงสา
2. เด็กหญิงรัตติยา  ทัศสี
 
1. นายโกวิทย์  นวลใส
2. นางสาวสุทธิดา  พันธ์งาม