สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจิก สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 31 1. เด็กชายณัฐดนัย  วิรุณพันธ์
 
1. นายยศวรรธน์  ศรีแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 33 1. เด็กหญิงรัตติยา  ทัศสี
 
1. นายยศวรรธน์  ศรีแก้ว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 81 ทอง 6 1. เด็กชายสันติภาพ  คำแสน
 
1. นายยศวรรธน์  ศรีแก้ว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอมรเทพ  แก่นสาร
 
1. นางสาววิไลวรรณ  ผิวนวล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษณะ  เครือแสง
 
1. นางสาววิไลวรรณ  ผิวนวล
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายสันติภาพ  คำแสน
 
1. นางสาววิไลวรรณ  ผิวนวล
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงสุพัฒตรา  ศรีบัวบาน
2. เด็กหญิงเบญจรัตน์  จิตคติ
 
1. นางวนัสสุดา  เจตนา
2. นางสาวสุทธิดา  พันธ์งาม
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 36 1. เด็กชายอมรเทพ  แก่นสาร
 
1. นางวนัสสุดา  เจตนา
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 77 เงิน 15 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  มั่นคง
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  พรมศรี
3. เด็กชายสันติภาพ  คำแสน
 
1. นางสาวสุทธิดา  พันธ์งาม
2. นางสาววิไลวรรณ  ผ
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนิตา  เครือแสง
2. เด็กหญิงปณิตา  ขันมี
3. เด็กหญิงสุพรรษา  วิรุณพันธ์
 
1. นางสาวสุทธิดา  พันธ์งาม
2. นางวนัสสุดา  เจตนา
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง 16 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  มั่นคง
2. เด็กชายปฏิมากร  สังวร
 
1. นายยศวรรธน์  ศรีแก้ว
2. นางศิวนาถ  ศรีแก้ว
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 56 เข้าร่วม 35 1. เด็กหญิงณัชชา  เดียงสา
2. เด็กหญิงรัตติยา  ทัศสี
 
1. นายโกวิทย์  นวลใส
2. นางสาวสุทธิดา  พันธ์งาม
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 76 เงิน 33 1. เด็กหญิงวรัญญา  เครือแสง
 
1. นางวนัสสุดา  เจตนา
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง 23 1. เด็กหญิงจิรนันท์  วิรุณพันธ์
 
1. นางวนัสสุดา  เจตนา
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 16 1. เด็กหญิงระติกานต์  พีระภาค
 
1. นางอมราพร  เครือพงษ์ศักดิ์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงจันทิมา  จันทร์หอม
 
1. นางอมราพร  เครือพงษ์ศักดิ์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 8 1. เด็กชายอมรเทพ  แก่นสาร
 
1. นางอมราพร  เครือพงษ์ศักดิ์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทิมา  จันทร์หอม
 
1. นางอมราพร  เครือพงษ์ศักดิ์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษณะ  เครือแสง
 
1. นางอมราพร  เครือพงษ์ศักดิ์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 16 1. เด็กหญิงรัตติยา  ทัศสี
 
1. นางอมราพร  เครือพงษ์ศักดิ์
 
21 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 83 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ไชยเสนา
2. เด็กชายสมพร  ไชยเสนา
3. เด็กหญิงอุสามณี  สงผัด
 
1. นายทวัศักดิ์  สมหนองหาร
2. นางสุวรรณิกา  เย็นใจ
 
22 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ไชยเสนา
2. เด็กหญิงสนิฎา  อุปสาร
3. เด็กหญิงอุสามณี  สงผัด
 
1. นายทวัศักดิ์  สมหนองหาร
2. นางสุวรรณิกา  เย็นใจ
 
23 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กชายพีรภัทร  กัลปดี
 
1. นางสุวรรณิกา  เย็นใจ
 
24 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กชายนันทพงษ์  คำด้วง
2. เด็กหญิงพัชรี  จันดี
 
1. นางศิวนาถ  ศรีแก้ว
2. นายยศวรรธน์  ศรีแก้ว
 
25 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธเนศ  ปรือปรัง
 
1. นางวนัสสุดา  เจตนา