สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82.5 ทอง 22 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  สุโพธิ์
 
1. นางวรรณภรณ์  กระมล
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 23 1. เด็กชายราชภูมิ  แผ่นศิลา
 
1. นายยรรยง  มูลลิสาร
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงอารียา  เพียงตา
 
1. นายยรรยง  มูลลิสาร
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง 16 1. เด็กชายวีระศักดิ์  ชมสมบัติ
 
1. นางไอลัดดา  มูลลิสาร
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 11 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ผ่องสันเทียะ
 
1. นางไอลัดดา  มูลลิสาร
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 26 1. เด็กชายวีระศักดิ์  ชมสมบัติ
 
1. นางไอลัดดา  มูลลิสาร
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 9 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ผ่องสันเทียะ
 
1. นางไอลัดดา  มูลลิสาร
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเบนจามิน  ดาเนียล กาฟอร์ธ
 
1. นางคณิสนันท์  ภูมิวรพงษ์
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายบูรพา  คำเขื่อง
2. เด็กหญิงศรีสุดา  วรรณโคตร
3. เด็กชายอรรถชาติ  ทุมศรีมา
 
1. นายผดุงสิน  ศรีสมุทร
2. นายไพโรจน์  กมล
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กชายธนากร  ขันธรักษา
2. เด็กชายประวิทย์  จิ๋วเพชร
3. เด็กชายสุทธิเกียรติ  ตะเคียน
 
1. นายผดุงสิน  ศรีสมุทร
2. นายยรรยง  มูลลิสาร