สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 70 เงิน 22 1. เด็กหญิงศรีสุดา  วรรณโคตร
 
1. นางบัวลา  หนองยาง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  สุโพธิ์
 
1. นายบุญรอด  นิยม
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 75 เงิน 16 1. เด็กหญิงศรีสุดา  วรรณโคตร
2. เด็กชายอรรถชาติ  ทุมศรีมา
 
1. นางไอลัดดา  มูลลิสาร
2. นายวิชัย  บัวทอง
 
4 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 79 เงิน 35 1. เด็กหญิงรวิวรรณ  ทองด้วง
 
1. นางศศิธร  นิยม
 
5 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กหญิงกชพร  โพธิ์ไทร
 
1. นางศศิธร  นิยม
 
6 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 30 1. เด็กชายธนดล  เจริญจิตร
2. เด็กหญิงสุพัตรา  แก้วพิลา
 
1. นายวิชัย  บัวทอง
2. นายยรรยง  มูลลิสาร