สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 37 1. เด็กหญิงพิชชาพร  จันสุพรม
2. เด็กชายราชภูมิ  แผ่นศิลา
 
1. นางบัวลา  หนองยาง
2. นางสาวทองนาค  วงษ์มุข
 
2 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 85 1. เด็กชายพงศกร  สามัญ
2. เด็กชายพงษกรณ์  ผ่องสันเทียะ
3. เด็กชายศิลา  นาห่อม
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ทองสุทธิ์
2. นางศศิธร  นิยม