สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 37 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ทุมศรีมา
 
1. นางวรรณภรณ์  กระมล
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 41 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงทิพรดา  สุวรรณคำ
 
1. นายบุญรอด  นิยม