สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 37 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ทุมศรีมา
 
1. นางวรรณภรณ์  กระมล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 70 เงิน 22 1. เด็กหญิงศรีสุดา  วรรณโคตร
 
1. นางบัวลา  หนองยาง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82.5 ทอง 22 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  สุโพธิ์
 
1. นางวรรณภรณ์  กระมล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 37 1. เด็กหญิงพิชชาพร  จันสุพรม
2. เด็กชายราชภูมิ  แผ่นศิลา
 
1. นางบัวลา  หนองยาง
2. นางสาวทองนาค  วงษ์มุข
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 41 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงทิพรดา  สุวรรณคำ
 
1. นายบุญรอด  นิยม
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  สุโพธิ์
 
1. นายบุญรอด  นิยม
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงศรีสุดา  วรรณโคตร
2. เด็กชายอรรถชาติ  ทุมศรีมา
3. เด็กหญิงไอริน  สิงห์ครอง
 
1. นางชูศรี  จำปา
2. นายไพโรจน์  กมล
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงศรีสุดา  วรรณโคตร
2. เด็กชายอรรถชาติ  ทุมศรีมา
 
1. นายวิชัย  บัวทอง
2. นางไอลัดดา  มูลลิสาร
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 23 1. เด็กชายราชภูมิ  แผ่นศิลา
 
1. นายยรรยง  มูลลิสาร
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงอารียา  เพียงตา
 
1. นายยรรยง  มูลลิสาร
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง 16 1. เด็กชายวีระศักดิ์  ชมสมบัติ
 
1. นางไอลัดดา  มูลลิสาร
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 11 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ผ่องสันเทียะ
 
1. นางไอลัดดา  มูลลิสาร
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 26 1. เด็กชายวีระศักดิ์  ชมสมบัติ
 
1. นางไอลัดดา  มูลลิสาร
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 9 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ผ่องสันเทียะ
 
1. นางไอลัดดา  มูลลิสาร
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเบนจามิน  ดาเนียล กาฟอร์ธ
 
1. นางคณิสนันท์  ภูมิวรพงษ์
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 75 เงิน 16 1. เด็กหญิงศรีสุดา  วรรณโคตร
2. เด็กชายอรรถชาติ  ทุมศรีมา
 
1. นางไอลัดดา  มูลลิสาร
2. นายวิชัย  บัวทอง
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายบูรพา  คำเขื่อง
2. เด็กหญิงศรีสุดา  วรรณโคตร
3. เด็กชายอรรถชาติ  ทุมศรีมา
 
1. นายผดุงสิน  ศรีสมุทร
2. นายไพโรจน์  กมล
 
18 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 79 เงิน 35 1. เด็กหญิงรวิวรรณ  ทองด้วง
 
1. นางศศิธร  นิยม
 
19 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 85 1. เด็กชายพงศกร  สามัญ
2. เด็กชายพงษกรณ์  ผ่องสันเทียะ
3. เด็กชายศิลา  นาห่อม
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ทองสุทธิ์
2. นางศศิธร  นิยม
 
20 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กหญิงกชพร  โพธิ์ไทร
 
1. นางศศิธร  นิยม
 
21 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 30 1. เด็กชายธนดล  เจริญจิตร
2. เด็กหญิงสุพัตรา  แก้วพิลา
 
1. นายวิชัย  บัวทอง
2. นายยรรยง  มูลลิสาร
 
22 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กชายธนากร  ขันธรักษา
2. เด็กชายประวิทย์  จิ๋วเพชร
3. เด็กชายสุทธิเกียรติ  ตะเคียน
 
1. นายผดุงสิน  ศรีสมุทร
2. นายยรรยง  มูลลิสาร