สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโจดม่วง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  วิรุณพันธ์
 
1. นางสมจิตร  นวลใส
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84.6 ทอง 13 1. เด็กหญิงนิภาธร  บุญสอน
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ลาวรรณ
3. เด็กหญิงสุจิตรา  นิลคุณ
 
1. นางสาววารินี  โตยะบุตร
2. นายสมศักดิ์  นิยม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 8 1. เด็กหญิงอรอนงค์  เหลี่ยมแก้ว
 
1. นางสุภาภรณ์  สายชนะ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 9 1. เด็กหญิงชาลินี  วิรุพันธ์
 
1. นายสมจิต  พรรณโรจน์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชาลินี  วิรุณพันธ์
 
1. นายสมจิต  พรรณโรจน์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงชาลินี  วิรุณพันธ์
 
1. นายสมจิต  พรรณโรจน์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 18 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  งามตรง
 
1. นางสมจิตร  นวลใส
 
8 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. เด็กชายชาลินี  วิรุณพันธ์
2. เด็กหญิงอรอนงค์  เหลี่ยมแก้ว
 
1. นางศุภลักษณ์  นากรณ์
2. นายวุฒิพงษ์  คำมะณี
 
9 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 18 1. เด็กหญิงฐิตาภา  ศิริโสตร์
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ก้องสนั่น
 
1. นางศุภลักษณ์  นากรณ์
2. นางสาวศิริรัตน์  วรรณวงษ์
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงปางสาย  วิรุณพันธ์
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  งามตรง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  วิรุณพันธ์
 
1. นางสมจิตร  นวลใส
2. นางสาวสุกัญญารัตน์  ไชยงาม
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง 7 1. เด็กชายธนวัตน์  วัฒนโฆษิต
2. เด็กหญิงมนัสชนก  แพงสกล
3. เด็กหญิงสุวรรณี  ไชยเสนา
 
1. นายวุฒิพงษ์  คำมะณี
2. นางศุภลักษณ์  นากรณ์
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงฐิตาภา  ศิริโสตร์
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ก้องสนั่น
3. เด็กหญิงอรยา  สุภาพันธ์
 
1. นางสาวจารุภา  ดาวเรือง
2. นางสุภาภรณ์  สายชนะ
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชาลินี  วิรุณพันธ์
2. เด็กหญิงปางสาย  วิรุณพันธ์
3. เด็กหญิงศุภามาศ  ศรีคำ
 
1. นางสาวจารุภา  ดาวเรือง
2. นางสุภาภรณ์  สายชนะ
 
14 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงจีระนันท์  บุญทา
2. เด็กชายพสิษฐ์  สุขคุ้ม
3. เด็กชายสมุทร  ศรีสมุทร
 
1. นางวิลัยพรรณ  ทองเลิศ
2. นางสาวศรศรี  บุญชม
 
15 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เข็มรถ
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โอภาสชัย
3. เด็กหญิงภาวิดา  ก้องสนั่น
 
1. นางวิลัยพรรณ  ทองเลิศ
2. นางสาวศรศรี  บุญชม
 
16 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  วิรุณพันธ์
 
1. นางสมจิตร  นวลใส
 
17 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงวิสุดา  เข็มโคตร
 
1. นางสาวศิริรัตน์  วรรณวงษ์
 
18 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เครือแสง
2. เด็กชายเฉลิมชัย  งามแสง
 
1. นางสาวสุกัญญารัตน์  ไชยงาม
2. นางสมจิตร  นวลใส
 
19 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงณัฐวดี  วิรุณพันธ์
2. เด็กชายพงษ์พล  วิรุณพันธ์
 
1. นางศุภลักษณ์  นากรณ์
2. นางสาวจารุภา  ดาวเรือง