สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโจดม่วง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงอรอนงค์  เหลี่ยมแก้ว
 
1. นางสมจิตร  นวลใส
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 70 เงิน 12 1. เด็กหญิงชาลินี  วิรุณพันธ์
2. เด็กหญิงอรองค์  เหลี่ยมแก้ว
 
1. นางสาวสุกัญญารัตน์  ไชยงาม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 48 1. เด็กหญิงจีรนันท์  โลนะชาติ
 
1. นายชลธาร  ศิริโสตร์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 43 1. เด็กหญิงอริสรา  แสงศรี
 
1. นางสาวศิริรัตน์  วรรณวงษ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 30 1. เด็กหญิงสุภามาศ  ศรีคำ
2. เด็กชายอนุชิต  บุญตะนัย
 
1. นางสุภาภรณ์  สายชนะ
2. นางสาวจารุภา  ดาวเรือง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงวนิภัทร์  ลาลุน
 
1. นายสมจิต  พรรณโรจน์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 73 เงิน 24 1. เด็กหญิงวชิรภรณ์  งามตรง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  วิรุณพันธ์
 
1. นายวุฒิพงษ์  คำมะณี
2. นายสมจิต  พรรณโรจน์
 
8 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กหญิงนภัสรดา  ภูมาตนา
 
1. นางวิลัยพรรณ  ทองเลิศ
 
9 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70.33 เงิน 19 1. เด็กชายสุรศักดิ์  นันทรัตน์
 
1. นางสาวจารุภา  ดาวเรือง
 
10 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 21 1. เด็กชายรักษ์ศิลป์  พรรษา
2. เด็กหญิงอภิญญา  คำพรม
 
1. นายสมศักดิ์  นิยม
2. นายชัยชนะ  เครือพงษ์ศักดิ์
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 41 1. เด็กหญิงอภิญญา  คำพรม
 
1. นายชัยชนะ  เครือพงษ์ศักดิ์
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุกัญญา  เครือแสง
 
1. นางศุภลักษณ์  นากรณ์