สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโจดม่วง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  วิรุณพันธ์
 
1. นางสมจิตร  นวลใส
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงอรอนงค์  เหลี่ยมแก้ว
 
1. นางสมจิตร  นวลใส
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงพรพิมล  บุญทา
2. เด็กหญิงสุริยาพร  ชูเนตร
 
1. นางสมจิตร  นวลใส
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงวนิภัทร์  ลาลุน
 
1. นางสาวสุกัญญารัตน์  ไชยงาม
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 70 เงิน 12 1. เด็กหญิงชาลินี  วิรุณพันธ์
2. เด็กหญิงอรองค์  เหลี่ยมแก้ว
 
1. นางสาวสุกัญญารัตน์  ไชยงาม
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 66 ทองแดง 15 1. เด็กชายณํชชนน  นิยม
 
1. นางนฤมล  แดงเดื่อ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 64 ทองแดง 44 1. เด็กชายอุดมศักดิ์  พรมศรี
 
1. นายสมศักดิ์  นิยม
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงปภัสรา  โลนะชาติ
 
1. นางสาวสุกัญญารัตน์  ไชยงาม
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชาลินี  วิรุณพันธ์
2. เด็กหญิงสุภามาศ  ศรีคำ
3. เด็กหญิงอรอนงค์  เหลี่ยมแก้ว
 
1. นางภัทร์ธนพร  แดงเรืองรัมย์
2. นางสุภาภรณ์  สายชนะ
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84.6 ทอง 13 1. เด็กหญิงนิภาธร  บุญสอน
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ลาวรรณ
3. เด็กหญิงสุจิตรา  นิลคุณ
 
1. นางสาววารินี  โตยะบุตร
2. นายสมศักดิ์  นิยม
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 48 1. เด็กหญิงจีรนันท์  โลนะชาติ
 
1. นายชลธาร  ศิริโสตร์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 43 1. เด็กหญิงอริสรา  แสงศรี
 
1. นางสาวศิริรัตน์  วรรณวงษ์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 8 1. เด็กหญิงอรอนงค์  เหลี่ยมแก้ว
 
1. นางสุภาภรณ์  สายชนะ
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 30 1. เด็กหญิงสุภามาศ  ศรีคำ
2. เด็กชายอนุชิต  บุญตะนัย
 
1. นางสุภาภรณ์  สายชนะ
2. นางสาวจารุภา  ดาวเรือง
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงสุริยาพร  ชูเนตร
2. เด็กหญิงอรอนงค์  เหลี่ยมแก้ว
 
1. นายวุฒิพงษ์  คำมะณี
2. นายสมจิต  พรรณโรจน์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงวนิภัทร์  ลาลุน
 
1. นายสมจิต  พรรณโรจน์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 69 ทองแดง 23 1. เด็กชายลัญจกร  พวงศรี
 
1. นายสมจิต  พรรณโรจน์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 9 1. เด็กหญิงชาลินี  วิรุพันธ์
 
1. นายสมจิต  พรรณโรจน์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชาลินี  วิรุณพันธ์
 
1. นายสมจิต  พรรณโรจน์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงชาลินี  วิรุณพันธ์
 
1. นายสมจิต  พรรณโรจน์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 18 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  งามตรง
 
1. นางสมจิตร  นวลใส
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงศุภามาศ  ศรีคำ
 
1. นายวุฒิพงษ์  คำมะณี
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 73 เงิน 24 1. เด็กหญิงวชิรภรณ์  งามตรง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  วิรุณพันธ์
 
1. นายวุฒิพงษ์  คำมะณี
2. นายสมจิต  พรรณโรจน์
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 63 ทองแดง 39 1. เด็กชายธนากร  นิยม
2. เด็กชายธีระโชติ  กั้วนามล
3. เด็กชายปฏิพล  กาละศรี
4. เด็กชายวรรณชัย  แก้วบุตรดี
5. เด็กชายวัชรพล  สมพร
6. เด็กชายเจษฎา  ศรีหลอด
 
1. นายศักดิ์ดา  ศิลาชัย
2. นายชัยชนะ  เครือพงษ์ศักดิ์
3. นายชลธาร  ศิริโสตร์
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 42 1. เด็กชายทองใบ   แก้วบุตรดี
2. เด็กชายยุรนันท์  นาห่อม
3. เด็กชายรัฐนันท์  นามวงศ์
4. เด็กชายรัตนชัย  อุกาวงษ์
5. เด็กชายสุริยันต์  นาห่อม
6. เด็กชายอุดมศักดิ์  พรมศรี
 
1. นายชัยชนะ  เครือพงษ์ศักดิ์
2. นายศักดิ์ดา  ศิลาชัย
3. นายสมศักดิ์  นิยม
 
26 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. เด็กชายชาลินี  วิรุณพันธ์
2. เด็กหญิงอรอนงค์  เหลี่ยมแก้ว
 
1. นางศุภลักษณ์  นากรณ์
2. นายวุฒิพงษ์  คำมะณี
 
27 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 18 1. เด็กหญิงฐิตาภา  ศิริโสตร์
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ก้องสนั่น
 
1. นางศุภลักษณ์  นากรณ์
2. นางสาวศิริรัตน์  วรรณวงษ์
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปางสาย  วิรุณพันธ์
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  งามตรง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  วิรุณพันธ์
 
1. นางสมจิตร  นวลใส
2. นางสาวสุกัญญารัตน์  ไชยงาม
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงปางสาย  วิรุณพันธ์
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  งามตรง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  วิรุณพันธ์
 
1. นางสมจิตร  นวลใส
2. นางสาวสุกัญญารัตน์  ไชยงาม
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง 7 1. เด็กชายธนวัตน์  วัฒนโฆษิต
2. เด็กหญิงมนัสชนก  แพงสกล
3. เด็กหญิงสุวรรณี  ไชยเสนา
 
1. นายวุฒิพงษ์  คำมะณี
2. นางศุภลักษณ์  นากรณ์
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงฐิตาภา  ศิริโสตร์
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ก้องสนั่น
3. เด็กหญิงอรยา  สุภาพันธ์
 
1. นางสาวจารุภา  ดาวเรือง
2. นางสุภาภรณ์  สายชนะ
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชาลินี  วิรุณพันธ์
2. เด็กหญิงปางสาย  วิรุณพันธ์
3. เด็กหญิงศุภามาศ  ศรีคำ
 
1. นางสาวจารุภา  ดาวเรือง
2. นางสุภาภรณ์  สายชนะ
 
33 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงจีระนันท์  บุญทา
2. เด็กชายพสิษฐ์  สุขคุ้ม
3. เด็กชายสมุทร  ศรีสมุทร
 
1. นางวิลัยพรรณ  ทองเลิศ
2. นางสาวศรศรี  บุญชม
 
34 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เข็มรถ
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โอภาสชัย
3. เด็กหญิงภาวิดา  ก้องสนั่น
 
1. นางวิลัยพรรณ  ทองเลิศ
2. นางสาวศรศรี  บุญชม
 
35 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กหญิงนภัสรดา  ภูมาตนา
 
1. นางวิลัยพรรณ  ทองเลิศ
 
36 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  วิรุณพันธ์
 
1. นางสมจิตร  นวลใส
 
37 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงรัชยา  ยวนยี
 
1. นางสาวศิรรัตน์  วรรณวงษ์
 
38 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงวิสุดา  เข็มโคตร
 
1. นางสาวศิริรัตน์  วรรณวงษ์
 
39 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70.33 เงิน 19 1. เด็กชายสุรศักดิ์  นันทรัตน์
 
1. นางสาวจารุภา  ดาวเรือง
 
40 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงรัชยา  ยวนยี
 
1. นางสาวศิริรัตน์  วรรณวงษ์
 
41 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เครือแสง
2. เด็กชายเฉลิมชัย  งามแสง
 
1. นางสาวสุกัญญารัตน์  ไชยงาม
2. นางสมจิตร  นวลใส
 
42 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 21 1. เด็กชายรักษ์ศิลป์  พรรษา
2. เด็กหญิงอภิญญา  คำพรม
 
1. นายสมศักดิ์  นิยม
2. นายชัยชนะ  เครือพงษ์ศักดิ์
 
43 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงณัฐวดี  วิรุณพันธ์
2. เด็กชายพงษ์พล  วิรุณพันธ์
 
1. นางศุภลักษณ์  นากรณ์
2. นางสาวจารุภา  ดาวเรือง
 
44 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 41 1. เด็กหญิงอภิญญา  คำพรม
 
1. นายชัยชนะ  เครือพงษ์ศักดิ์
 
45 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุกัญญา  เครือแสง
 
1. นางศุภลักษณ์  นากรณ์
 
46 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 -    
47 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - 1. เด็กหญิงสุกัญญา  เครือแสง
 
1. นางศุภลักษณ์  นากรณ์