สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเชือก สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงอธิติยา  เยี่ยมไธสงค์
 
1. นายเพียรศิริ  เสถียรกุลวงศ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 71.25 เงิน 47 1. เด็กหญิงชยาภา  อุตรวิเศษ
 
1. นางพิศมัย  วิรุณพันธ์
 
3 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 72 เงิน 67 1. เด็กหญิงอารีรัตณ์  วรรณวงษ์
 
1. นางสาวกัลยานี  บุญประภาศรี
 
4 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กหญิงชมพูนุช  กะตะศิลา
 
1. นางสาวกัลยานี  บุญประภาศรี
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 72 เงิน 29 1. เด็กชายขจรศักดิ์  สมสุข
2. เด็กชายสัมฤทธฺ์  ธรรมวัตร
 
1. นางสาวกัลยานี  บุญประภาศรี