สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเชือก สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  ไชยเชษฐ์
 
1. นายเพียรศิริ  เสถียรกุลวงศ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 67 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  ไชยเชษฐ์
2. เด็กหญิงอธิติยา  เยี่ยมไธสงค์
 
1. นายเพียรศิริ  เสถียรกุลวงศ์
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 64 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงอธิติยา  เยี่ยมไธสงค์
2. เด็กหญิงเตชินี  อุตรวิเศษ
 
1. นายเพียรศิริ  เสถียรกุลวงศ์
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 60 ทองแดง 43 1. เด็กชายธเนศ  สุภาพ
2. เด็กชายปรัชญา  ไชยเชษฐ์
3. เด็กชายพันธ์ตรี  จำพร
4. เด็กชายยศกร  กระตุดเงิน
5. เด็กชายวิิชญพล  วิรุณพันธ์
6. เด็กชายอำนาจ  สุภาพ
 
1. นายเพียรศิริ  เสถียรกุลวงศ์
2. นางวิไล  ศรีแก้ว
3. นางสาวกัลยานี  บุญประภาศรี
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 69 ทองแดง 38 1. เด็กหญิงปาลิตา  มาลี
2. เด็กหญิงภัทราวดี  เสโส
3. เด็กหญิงสุธาสินี  แสนคำ
 
1. นายเพียรศิริ  เสถียรกุลวงศ์
2. นางสาวกัลยานี  บุญประภาศรี
 
6 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 69 ทองแดง 121 1. เด็กชายกรวิทย์  ไชยเสนา
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  กมลเลิศ
3. เด็กหญิงชมพูนุช  กะตะศิลา
 
1. นางสาวกัลยานี  บุญประภาศรี