สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเชือก สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงอธิติยา  เยี่ยมไธสงค์
 
1. นายเพียรศิริ  เสถียรกุลวงศ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  ไชยเชษฐ์
 
1. นายเพียรศิริ  เสถียรกุลวงศ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 71.25 เงิน 47 1. เด็กหญิงชยาภา  อุตรวิเศษ
 
1. นางพิศมัย  วิรุณพันธ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 67 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  ไชยเชษฐ์
2. เด็กหญิงอธิติยา  เยี่ยมไธสงค์
 
1. นายเพียรศิริ  เสถียรกุลวงศ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  ไชยเชษฐ์
2. เด็กหญิงอธิติยา  เยี่ยมไธสงค์
3. เด็กหญิงเตชินี  อุตรวิเศษ
 
1. นางสาวกัลยานี  บุญประภาศรี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 33 1. เด็กหญิงชยาภา  อุตรวิเศษ
 
1. นางวิไล  ศรีแก้ว
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 29 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  ไชยเชษฐ์
 
1. นางวิไล  ศรีแก้ว
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 84 ทอง 10 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  ไชยเชษฐ์
2. เด็กหญิงปาลิตา  มาลี
3. เด็กหญิงภัทราวดี  เสโส
4. เด็กหญิงรุ่งประกาย  จันอาสา
5. เด็กหญิงวิมลยา  มณีนิล
6. เด็กหญิงสุธาสินี  แสนคำ
7. เด็กหญิงอธิติยา  เยี่ยมไธสงค์
8. เด็กหญิงอภิสมัย  เอี่ยมไทยสงค์
9. เด็กหญิงเกตน์สิริ  จันทร์หอม
10. เด็กหญิงเตชินี  อุตรวิเศษ
 
1. นางสาวกัลยานี  บุญประภาศรี
2. นางพิศมัย  วิรุณพันธ์
3. นางวิไล  ศรีแก้ว
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 64 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงอธิติยา  เยี่ยมไธสงค์
2. เด็กหญิงเตชินี  อุตรวิเศษ
 
1. นายเพียรศิริ  เสถียรกุลวงศ์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  ไชยเชษฐ์
 
1. นายเพียรศิริ  เสถียรกุลวงศ์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 15 1. เด็กชายณัฐพงษ์  จันทร์หอม
 
1. นางพวงผกา  อุดมพร
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 13 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  ไชยเชษฐ์
 
1. นางพวงผกา  อุดมพร
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 20 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ใจแสวง
 
1. นางพวงผกา  อุดมพร
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 16 1. เด็กชายเตชินี  อุตรวิเศษ
 
1. นางพวงผกา  อุดมพร
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 10 1. เด็กชายเกรียงศักดิ์  วิรุณพันธ์
 
1. นางพวงผกา  อุดมพร
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 9 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  ไชยเชษฐ์
 
1. นางพวงผกา  อุดมพร
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 60 ทองแดง 43 1. เด็กชายธเนศ  สุภาพ
2. เด็กชายปรัชญา  ไชยเชษฐ์
3. เด็กชายพันธ์ตรี  จำพร
4. เด็กชายยศกร  กระตุดเงิน
5. เด็กชายวิิชญพล  วิรุณพันธ์
6. เด็กชายอำนาจ  สุภาพ
 
1. นายเพียรศิริ  เสถียรกุลวงศ์
2. นางวิไล  ศรีแก้ว
3. นางสาวกัลยานี  บุญประภาศรี
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 69 ทองแดง 38 1. เด็กหญิงปาลิตา  มาลี
2. เด็กหญิงภัทราวดี  เสโส
3. เด็กหญิงสุธาสินี  แสนคำ
 
1. นายเพียรศิริ  เสถียรกุลวงศ์
2. นางสาวกัลยานี  บุญประภาศรี
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงปาลิตา  มาลี
2. เด็กหญิงภัทรวดี  แสนคำ
3. เด็กหญิงสุธารินี  แสนำ
 
1. นางวิไล  ศรีแก้ว
2. นางสาวกัลยานี  บุญประภาศรี
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88 ทอง 17 1. เด็กชายณัฐนนท์  สุทาวัน
2. เด็กชายณัฐพงษ์  จันทร์หอม
3. เด็กชายธนาธร  สุภาพ
 
1. นางวิไล  ศรีแก้ว
 
21 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 72 เงิน 67 1. เด็กหญิงอารีรัตณ์  วรรณวงษ์
 
1. นางสาวกัลยานี  บุญประภาศรี
 
22 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 69 ทองแดง 121 1. เด็กชายกรวิทย์  ไชยเสนา
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  กมลเลิศ
3. เด็กหญิงชมพูนุช  กะตะศิลา
 
1. นางสาวกัลยานี  บุญประภาศรี
 
23 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงชมพูนุช  กะตะศิลา
2. เด็กหญิงอาพิญา  โพธิ์บุตร
3. เด็กหญิงอารีรัตณ์  วรรณวงษ์
 
1. นางสาวกัลยานี  บุญประภาศรี
 
24 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กหญิงชมพูนุช  กะตะศิลา
 
1. นางสาวกัลยานี  บุญประภาศรี
 
25 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 14 1. เด็กหญิงเกตน์สิริ  จันทร์หอม
 
1. นางวิไล  ศรีแก้ว
 
26 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายสมสกุล  ศุภศร
2. เด็กชายสัมฤทธฺ์  ธรรมวัตร
3. เด็กหญิงอภิสมัย  เอี่ยมไทยสงค์
 
1. นางสาวกัลยานี  บุญประภาศรี
 
27 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายขจรศักดิ์  สมสุข
 
1. นางสาวกัลยานี  บุญประภาศรี
 
28 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเกตน์สิริ  จันทร์หอม
 
1. นางวิไล  ศรีแก้ว
 
29 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายสัมฤทธฺ์  ธรรมวัตร
2. เด็กหญิงอภิสมัย  เอี่ยมไทยสงค์
3. เด็กหญิงอัจจิตา  จันทร์หอม
 
1. นางวิไล  ศรีแก้ว
2. นางสาวกัลยานี  บุญประภาศรี
 
30 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 72 เงิน 29 1. เด็กชายขจรศักดิ์  สมสุข
2. เด็กชายสัมฤทธฺ์  ธรรมวัตร
 
1. นางสาวกัลยานี  บุญประภาศรี