สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโซงเลง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมณทิรา  ทองเชื้อ
2. เด็กหญิงวีณา  เมืองจันทร์
3. เด็กหญิงเปรมสุดา  นาแถมเพ็ชร์
 
1. นางแสงเดือน  เดิมทำรัมย์
2. นายภิรมย์  พรหมทา
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชรินทร์ญา  รบกล้า
2. เด็กหญิงศิริหทัย  ชิณพันธ์
3. เด็กหญิงศุภากร  จันทร
 
1. นางแสงเดือน  เดิมทำรัมย์
2. นายภิรมย์  พรหมทา
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.25 ทอง 5 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  ศรชัย
2. เด็กหญิงศุภากร  จันทร
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ครองชัย
 
1. นางจิราพร  พรหมทา
2. นางสาวอภิสรา  สาสังข์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80.4 ทอง 20 1. เด็กหญิงวีณา  เมืองจันทร์
2. เด็กหญิงสกุลทิพย์  นันทบุตร
3. เด็กหญิงอภิสรา  จันละบุตร
 
1. นางสาวอภิสรา  สาสังข์
2. นางจิราพร  พรหมทา
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงปิยะดา  อ่อนขาว
2. เด็กหญิงมณทิรา  บริสุทธิ์
3. เด็กหญิงอังคณา  ขันติวงศ์
 
1. นางจิราพร  พรหมทา
2. นางสาวอภิสรา  สาสังข์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 81.09 ทอง 6 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชิณพันธ์
2. เด็กชายพีระพัฒน์  จัตวาชน
 
1. นายสนธยา  เดิมทำรัมย์
2. นางแสงเดือน  เดิมทำรัมย์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิระพงค์  วงค์พุฒ
2. เด็กชายธนากร  ขันติวงษ์
 
1. นายสนธยา  เดิมทำรัมย์
2. นางแสงเดือน  เดิมทำรัมย์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  หลักบุญ
2. เด็กชายสัมฤทธิ์  โสภี
 
1. นายสนธยา  เดิมทำรัมย์
2. นางแสงเดือน  เดิมทำรัมย์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนันทร์ธร  อาบทอง
2. เด็กชายพระคุณ  ชิณพันธ์
 
1. นายสนธยา  เดิมทำรัมย์
2. นางแสงเดือน  เดิมทำรัมย์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 38 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  ลุนลาดชิด
 
1. นางดวงพร  หลอมทอง
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 19 1. เด็กชายวุฒิพงค์  หาดคำ
 
1. นางสาวอภิสรา  สาสังข์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง 7 1. เด็กชายภูมินทร์  พรมเสนา
2. เด็กหญิงศิริหทัย  ชิณพันธ์
 
1. นายทวีศักดิ์  ราษี
2. นางจิราพร  พรหมทา
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 16 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  ศรชัย
 
1. นางลภัสรดา  เกณทวี
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 13 1. เด็กหญิงวนิดาวรรณ  มะลิ
 
1. นางลภัสรดา  เกณทวี
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกราน์ติมา  ทาสี
2. เด็กหญิงชรินทร์ญา  รบกล้า
3. เด็กหญิงดาราวรรณ  พรมเสนา
4. เด็กชายธีรโชติ  โคตรสาลี
5. เด็กหญิงวิภารัตน์  ศรชัย
6. เด็กหญิงศุภากร  จันทร
7. เด็กหญิงสุพัตรา  อนุมาตร์
8. เด็กชายอนันทชัย  แก้วหานาม
9. เด็กหญิงอุษา  บุตรแสน
10. เด็กหญิงเจนจิรา  ครองชัย
 
1. นายวิทยา  พรหมทา
2. นายทวีศักดิ์  ราษี
3. นางจิราพร  พรหมทา
 
16 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 14 1. เด็กชายประมินทร์  ทองทับ
2. เด็กหญิงศรีวิลัย  โยธี
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  ไชยปัญญา
2. นายพงศกร  กาพาด
 
17 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ขันติวงศ์
2. เด็กหญิงชณิตา  อินทา
3. เด็กหญิงมยุรฉัตร  พรหมคุณ
 
1. นางสาวจตุพร  ชัยชาญรัมย์
2. นางอุบลวรรณ  แก้วคำ
 
18 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 88 ทอง 12 1. เด็กหญิงชณิตา  อินทา
 
1. นางสาวจตุพร  ชัยชาญรัมย์