สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโซงเลง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 74.25 เงิน 42 1. เด็กหญิงตะหลับเพชร  เมืองจันทร์
 
1. นางดวงพร  หลอมทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 76 เงิน 15 1. เด็กหญิงวีณา  เมืองจันทร์
2. เด็กหญิงเปรมสุดา  นาแถมเพ็ชร์
 
1. นายสนธยา  เดิมทำรัมย์
2. นายวิทยา  พรหมทา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 78 เงิน 8 1. เด็กชายประไณย  พลเมือง
 
1. นายภิรมย์  พรหมทา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กชายแทนไท  ปาซา
 
1. นายภิรมย์  พรหมทา
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 71 เงิน 23 1. เด็กหญิงพิมพ์พิไล  หวังสม
2. เด็กหญิงสุชัญญา  ดวงไชย
3. เด็กหญิงอาทิติยา  สุทธสนธิ์
 
1. นางสาวอภิสรา  สาสังข์
2. นางจิราพร  พรหมทา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 10 1. เด็กหญิงพรรณรมน  นวนสาร
2. เด็กหญิงมณทิรา  ทองเชื้อ
3. เด็กหญิงวริศรา  ดวงพรม
4. เด็กหญิงสุชัญญา  ดวงไชย
5. เด็กหญิงอรอนงค์  วงศ์ละคร
 
1. นางสาวอภิสรา  สาสังข์
2. นางลภัสรดา  เกณทวี
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชิณพันธ์
2. เด็กหญิงพิมพ์พิไล  หวังสม
3. เด็กหญิงอภิสรา  จันละบุตร
4. เด็กหญิงอิศราวรรณ  สอนปัญญา
5. เด็กชายไกรวิทย์  อาสนสุวรรณ
 
1. นางสาวอภิสรา  สาสังข์
2. นางสาวมะลิวัลย์  ไชยปัญญา
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 45 1. เด็กชายพีรพัฒน์  โคตรวังอวน
2. เด็กหญิงมุฑิตา  บุทธิจักร์
 
1. นางดวงพร  หลอมทอง
2. นางสาวไพรมณี  นันทวงค์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 51 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  อุ้ยเลิศ
 
1. นางลภัสรดา  เกณทวี
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 18 1. เด็กหญิงสุพัตรา  อนุมาตร์
 
1. นางลภัสรดา  เกณทวี
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 75 เงิน 15 1. เด็กชายดอม  โนนคำพันธ์
2. เด็กชายธนานันท์  กิ่งวิชิต
3. เด็กชายนิพนธ์  พรมดี
4. เด็กชายวรเชษฐ์  ชิณพันธ์
5. เด็กชายสิทธิศักดิ์  พรมดี
6. เด็กชายอรินทร์ชัย  ภูกิ้งหิน
 
1. นายถาวร  งามเจริญ
2. นายภิรมย์  พรหมทา
3. นางสาวไพรมณี  นันทวงค์