สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโซงเลง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงอังคณา  ขันติวงษ์
 
1. นายวิทยา  พรหมทา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงปิยะดา  อ่อนขาว
 
1. นายวิทยา  พรหมทา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงจิตดาภา  ชิณพันธ์
2. เด็กหญิงมณทิรา  ทองเชื้อ
 
1. นายวิทยา  พรหมทา
2. นางจิราพร  พรหมทา
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 68 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงวรัญทิยา  ชิณพันธ์
 
1. นางสาวอรัญญา  พันธ์ขาว
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 68 ทองแดง 30 1. เด็กชายประไณย  พลเมือง
 
1. นางสาวอรัญญา  พันธ์ขาว
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 63 ทองแดง 39 1. เด็กชายนันทวัฒน์  วิชายง
2. เด็กชายประวิทย์  ชิณพันธ์
3. เด็กชายสมชาย  ชำนิกุล
4. เด็กชายสุวรรณ  ศรีลอง
5. เด็กชายอนุมาศ  ขันติวงษ์
6. เด็กชายเมธี  ดวงชัย
 
1. นายถาวร  งามเจริญ
2. นางสาวไพรมณี  นันทวงค์
3. นางดวงพร  หลอมทอง
 
7 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 62 ทองแดง 88 1. เด็กหญิงมยุรฉัตร  พรหมคุณ
 
1. นางอุบลวรรณ  แก้วคำ
 
8 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 69 ทองแดง 121 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ขันติวงษ์
2. เด็กหญิงชณิตา  อินทา
3. เด็กหญิงมยุรฉัตร  พรหมคุณ
 
1. นางอุบลวรรณ  แก้วคำ
2. นางสาวจตุพร  ชัยชาญรัมย์