สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโซงเลง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 44 1. เด็กหญิงกัลยา  หอมอ่อน
 
1. นางดวงพร  หลอมทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 33 1. เด็กหญิงวรัชญา  บรรเทิงใจ
 
1. นายสนธยา  เดิมทำรัมย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงอังคณา  ขันติวงษ์
 
1. นายวิทยา  พรหมทา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงปิยะดา  อ่อนขาว
 
1. นายวิทยา  พรหมทา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 74.25 เงิน 42 1. เด็กหญิงตะหลับเพชร  เมืองจันทร์
 
1. นางดวงพร  หลอมทอง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธนากร  ขันติวงษ์
 
1. นายสนธยา  เดิมทำรัมย์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 76 เงิน 15 1. เด็กหญิงวีณา  เมืองจันทร์
2. เด็กหญิงเปรมสุดา  นาแถมเพ็ชร์
 
1. นายสนธยา  เดิมทำรัมย์
2. นายวิทยา  พรหมทา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงจิตดาภา  ชิณพันธ์
2. เด็กหญิงมณทิรา  ทองเชื้อ
 
1. นายวิทยา  พรหมทา
2. นางจิราพร  พรหมทา
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 46 1. เด็กชายประมินทร์  ทองทับ
 
1. นายภิรมย์  พรหมทา
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายธนันทร์ธร  อาบทอง
 
1. นางแสงเดือน  เดิมทำรัมย์
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมณทิรา  ทองเชื้อ
2. เด็กหญิงวีณา  เมืองจันทร์
3. เด็กหญิงเปรมสุดา  นาแถมเพ็ชร์
 
1. นางแสงเดือน  เดิมทำรัมย์
2. นายภิรมย์  พรหมทา
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชรินทร์ญา  รบกล้า
2. เด็กหญิงศิริหทัย  ชิณพันธ์
3. เด็กหญิงศุภากร  จันทร
 
1. นางแสงเดือน  เดิมทำรัมย์
2. นายภิรมย์  พรหมทา
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 78 เงิน 8 1. เด็กชายประไณย  พลเมือง
 
1. นายภิรมย์  พรหมทา
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กชายแทนไท  ปาซา
 
1. นายภิรมย์  พรหมทา
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 71 เงิน 23 1. เด็กหญิงพิมพ์พิไล  หวังสม
2. เด็กหญิงสุชัญญา  ดวงไชย
3. เด็กหญิงอาทิติยา  สุทธสนธิ์
 
1. นางสาวอภิสรา  สาสังข์
2. นางจิราพร  พรหมทา
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.25 ทอง 5 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  ศรชัย
2. เด็กหญิงศุภากร  จันทร
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ครองชัย
 
1. นางจิราพร  พรหมทา
2. นางสาวอภิสรา  สาสังข์
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80.4 ทอง 20 1. เด็กหญิงวีณา  เมืองจันทร์
2. เด็กหญิงสกุลทิพย์  นันทบุตร
3. เด็กหญิงอภิสรา  จันละบุตร
 
1. นางสาวอภิสรา  สาสังข์
2. นางจิราพร  พรหมทา
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงปิยะดา  อ่อนขาว
2. เด็กหญิงมณทิรา  บริสุทธิ์
3. เด็กหญิงอังคณา  ขันติวงศ์
 
1. นางจิราพร  พรหมทา
2. นางสาวอภิสรา  สาสังข์
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  อุ้ยเลิศ
2. เด็กหญิงพรรณรมน  นวนสาร
3. เด็กชายวุฒิพงค์  หาดคำ
 
1. นางสาวอภิสรา  สาสังข์
2. นางลภัสรดา  เกณทวี
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 33.65 เข้าร่วม 53 1. เด็กชายพีรพัฒน์  โคตรวังอวน
2. เด็กชายอิสระภาพ  สอนปัญญา
 
1. นายสนธยา  เดิมทำรัมย์
2. นางแสงเดือน  เดิมทำรัมย์
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 81.09 ทอง 6 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชิณพันธ์
2. เด็กชายพีระพัฒน์  จัตวาชน
 
1. นายสนธยา  เดิมทำรัมย์
2. นางแสงเดือน  เดิมทำรัมย์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิระพงค์  วงค์พุฒ
2. เด็กชายธนากร  ขันติวงษ์
 
1. นายสนธยา  เดิมทำรัมย์
2. นางแสงเดือน  เดิมทำรัมย์
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  หลักบุญ
2. เด็กชายสัมฤทธิ์  โสภี
 
1. นายสนธยา  เดิมทำรัมย์
2. นางแสงเดือน  เดิมทำรัมย์
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนันทร์ธร  อาบทอง
2. เด็กชายพระคุณ  ชิณพันธ์
 
1. นายสนธยา  เดิมทำรัมย์
2. นางแสงเดือน  เดิมทำรัมย์
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 10 1. เด็กหญิงพรรณรมน  นวนสาร
2. เด็กหญิงมณทิรา  ทองเชื้อ
3. เด็กหญิงวริศรา  ดวงพรม
4. เด็กหญิงสุชัญญา  ดวงไชย
5. เด็กหญิงอรอนงค์  วงศ์ละคร
 
1. นางสาวอภิสรา  สาสังข์
2. นางลภัสรดา  เกณทวี
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชิณพันธ์
2. เด็กหญิงพิมพ์พิไล  หวังสม
3. เด็กหญิงอภิสรา  จันละบุตร
4. เด็กหญิงอิศราวรรณ  สอนปัญญา
5. เด็กชายไกรวิทย์  อาสนสุวรรณ
 
1. นางสาวอภิสรา  สาสังข์
2. นางสาวมะลิวัลย์  ไชยปัญญา
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 38 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  ลุนลาดชิด
 
1. นางดวงพร  หลอมทอง
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 19 1. เด็กชายวุฒิพงค์  หาดคำ
 
1. นางสาวอภิสรา  สาสังข์
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 45 1. เด็กชายพีรพัฒน์  โคตรวังอวน
2. เด็กหญิงมุฑิตา  บุทธิจักร์
 
1. นางดวงพร  หลอมทอง
2. นางสาวไพรมณี  นันทวงค์
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง 7 1. เด็กชายภูมินทร์  พรมเสนา
2. เด็กหญิงศิริหทัย  ชิณพันธ์
 
1. นายทวีศักดิ์  ราษี
2. นางจิราพร  พรหมทา
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 16 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  ศรชัย
 
1. นางลภัสรดา  เกณทวี
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 51 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  อุ้ยเลิศ
 
1. นางลภัสรดา  เกณทวี
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 18 1. เด็กหญิงสุพัตรา  อนุมาตร์
 
1. นางลภัสรดา  เกณทวี
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 13 1. เด็กหญิงวนิดาวรรณ  มะลิ
 
1. นางลภัสรดา  เกณทวี
 
35 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ด้วงนิล
2. เด็กหญิงดาราวรรณ  พรมเสนา
3. เด็กหญิงปภัสสร  ศรีตะวัน
4. เด็กหญิงศิรินทรา  อินทา
5. เด็กหญิงอมลณัฐ  ทองออน
6. เด็กหญิงเปรมณิการ์  ดวงชัย
 
1. นางลภัสรดา  เกณทวี
2. นางสาวอภิสรา  สาสังข์
3. นางสาวมะลิวัลย์  ไชยปัญญา
4. นางสาวไพรมณี  นันทวงค์
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 68 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงวรัญทิยา  ชิณพันธ์
 
1. นางสาวอรัญญา  พันธ์ขาว
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 68 ทองแดง 30 1. เด็กชายประไณย  พลเมือง
 
1. นางสาวอรัญญา  พันธ์ขาว
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  อุ้ยเลิศ
 
1. นางสาวอรัญญา  พันธ์ขาว
 
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 63 ทองแดง 39 1. เด็กชายนันทวัฒน์  วิชายง
2. เด็กชายประวิทย์  ชิณพันธ์
3. เด็กชายสมชาย  ชำนิกุล
4. เด็กชายสุวรรณ  ศรีลอง
5. เด็กชายอนุมาศ  ขันติวงษ์
6. เด็กชายเมธี  ดวงชัย
 
1. นายถาวร  งามเจริญ
2. นางสาวไพรมณี  นันทวงค์
3. นางดวงพร  หลอมทอง
 
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 75 เงิน 15 1. เด็กชายดอม  โนนคำพันธ์
2. เด็กชายธนานันท์  กิ่งวิชิต
3. เด็กชายนิพนธ์  พรมดี
4. เด็กชายวรเชษฐ์  ชิณพันธ์
5. เด็กชายสิทธิศักดิ์  พรมดี
6. เด็กชายอรินทร์ชัย  ภูกิ้งหิน
 
1. นายถาวร  งามเจริญ
2. นายภิรมย์  พรหมทา
3. นางสาวไพรมณี  นันทวงค์
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกราน์ติมา  ทาสี
2. เด็กหญิงชรินทร์ญา  รบกล้า
3. เด็กหญิงดาราวรรณ  พรมเสนา
4. เด็กชายธีรโชติ  โคตรสาลี
5. เด็กหญิงวิภารัตน์  ศรชัย
6. เด็กหญิงศุภากร  จันทร
7. เด็กหญิงสุพัตรา  อนุมาตร์
8. เด็กชายอนันทชัย  แก้วหานาม
9. เด็กหญิงอุษา  บุตรแสน
10. เด็กหญิงเจนจิรา  ครองชัย
 
1. นายวิทยา  พรหมทา
2. นายทวีศักดิ์  ราษี
3. นางจิราพร  พรหมทา
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนันทร์ธร  อาบทอง
2. เด็กชายแทนไท  ปาซา
 
1. นางแสงเดือน  เดิมทำรัมย์
2. นายภิรมย์  พรหมทา
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  ศรชัย
2. เด็กหญิงอังคณา  ขันติวงษ์
 
1. นายวิทยา  พรหมทา
2. นางจิราพร  พรหมทา
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายสัมฤทธิ์  โสภี
 
1. นางแสงเดือน  เดิมทำรัมย์
 
45 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 14 1. เด็กชายประมินทร์  ทองทับ
2. เด็กหญิงศรีวิลัย  โยธี
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  ไชยปัญญา
2. นายพงศกร  กาพาด
 
46 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 62 ทองแดง 88 1. เด็กหญิงมยุรฉัตร  พรหมคุณ
 
1. นางอุบลวรรณ  แก้วคำ
 
47 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 69 ทองแดง 121 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ขันติวงษ์
2. เด็กหญิงชณิตา  อินทา
3. เด็กหญิงมยุรฉัตร  พรหมคุณ
 
1. นางอุบลวรรณ  แก้วคำ
2. นางสาวจตุพร  ชัยชาญรัมย์
 
48 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ขันติวงศ์
2. เด็กหญิงชณิตา  อินทา
3. เด็กหญิงมยุรฉัตร  พรหมคุณ
 
1. นางสาวจตุพร  ชัยชาญรัมย์
2. นางอุบลวรรณ  แก้วคำ
 
49 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 88 ทอง 12 1. เด็กหญิงชณิตา  อินทา
 
1. นางสาวจตุพร  ชัยชาญรัมย์