สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุพัตรา  บุญรัตน์
 
1. นายปิยวัฒน์  สาสังข์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84.75 ทอง 12 1. เด็กหญิงนิภาภรณ์  อินเหลา
 
1. นางวารุณี  พรหมคุณ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  โพธิ์เงิน
 
1. นางวารุณี  พรหมคุณ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงนฤมล  ชันษา
2. เด็กหญิงอรอุมา  กัณทะพันธ์
 
1. นายปิยวัฒน์  สาสังข์
2. นางวารุณี  พรหมคุณ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนฤมล  ชันษา
2. เด็กหญิงวีรวัลย์  งามศิริ
3. เด็กหญิงอรอุมา  กัณทะพันธ์
 
1. นางยุภาพร  งามเจริญ
2. นางสาวรุ่งกานต์  เจตินัย
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 38 1. เด็กชายธีระพัฒน์  งามศิริ
2. เด็กหญิงภัทรวดี  หลักงาม
 
1. นางสาวลำธาร  มาพบ
2. นางสาวอรจุรีย์  ธนันฐ์กิตติกุล
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง 8 1. เด็กหญิงปตัญชลี  หนองหงอก
2. เด็กชายวรรณธสิน  แก้วกล้า
 
1. นางสาวอรจุรีย์  ธนันฐ์กิตติกุล
2. นางสาวลำธาร  มาพบ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง 4 1. เด็กชายภัทราวุธ  ราชธานี
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีบาล
 
1. นางสาวอรจุรีย์  ธนันฐ์กิตติกุล
2. นางสาวลำธาร  มาพบ
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ทรัพย์ทวี
2. เด็กชายรชต  อินทา
 
1. นางสาวอัญชลี  พรหมคุณ
2. นางยุภาพร  งามเจริญ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 85 ทอง 23 1. เด็กหญิงนิภาภรณ์  อินเหลา
 
1. นายวีระพงษ์  พรหมคุณ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศกลวรรณ  กุมมาลา
 
1. นายวีระพงษ์  พรหมคุณ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง 4 1. เด็กหญิงศศิประภา  วงวิลา
 
1. นายวีระพงษ์  พรหมคุณ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีบาล
 
1. นายวีระพงษ์  พรหมคุณ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุพัชชา  ภูหารนา
 
1. นายวีระพงษ์  พรหมคุณ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุพัตรา  บุญรัตน์
 
1. นายวีระพงษ์  พรหมคุณ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 8 1. เด็กชายคุณากร  งามศิริ
2. เด็กชายพชร  อะหร่าม
3. เด็กหญิงพิชามณธุ์  หนองคู
 
1. นายวีระพงษ์  พรหมคุณ
2. นางสาวอรจุรีย์  ธนันฐ์กิตติกุล
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ทรัพย์ทวี
 
1. นางนารีนาถ  สมพงษ์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 24 1. เด็กหญิงชวะภาภรณ์  เยี่ยมสูงเนิน
 
1. นางนารีนาถ  สมพงษ์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  โพธิ์เงิน
 
1. นางนารีนาถ  สมพงษ์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 9 1. เด็กหญิงแก้วตา  นวลแสง
 
1. นางนารีนาถ  สมพงษ์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ทรัพย์ทวี
 
1. นางนารีนาถ  สมพงษ์
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศกลวรรณ  กุมมาลา
 
1. นางสุภาพร  พรหมทา
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  โพธิ์เงิน
 
1. นางสุภาพร  พรหมทา
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ปาปะเบา
 
1. นางสุภาพร  พรหมทา
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภัทรศร  อินเหลา
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  ทรัพย์ทวี
3. เด็กชายพีรพัฒน์  ปาปะเบา
4. เด็กหญิงมุชิตา  ศรีทอง
5. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีบาล
 
1. นางสุภาพร  พรหมทา
2. นางสาวรุ่งกานต์  เจตินัย
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 82 ทอง 9 1. เด็กชายจิราวุฒิ  ไชยภักดิ์
2. เด็กชายธีรศักดิ์  สุวรรณคำ
3. เด็กชายธีระยุทธ  กันทะพันธ์
4. เด็กชายพรรษกร  นาราช
5. เด็กชายสรายุทธ์  พวงมาลัย
6. เด็กชายเกียรติวุฒธิพร  หนูนอ
 
1. นายวีระพงษ์  พรหมคุณ
2. นายอนันต์  วงศ์จอม
3. นางสาวอรจุรีย์  ธนันฐ์กิตติกุล
 
27 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภัทราวุธ  ราชธานี
2. เด็กชายฤทธิชัย  ชิณพันธ์
 
1. นายปิยวัฒน์  สาสังข์
2. นางยุภาพร  งามเจริญ
 
28 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กชายจักรี  ศุภศร
2. เด็กชายเศรษฐพงษ์  แสงอรุณ
 
1. นายปิยวัฒน์  สาสังข์
2. นางสาวลำธาร  มาพบ
 
29 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 82 ทอง 32 1. เด็กชายพชร  อะหร่าม
2. เด็กหญิงสริญญา  ศรีมูล
 
1. นายปิยวัฒน์  สาสังข์
2. นางสาวอัญชลี  พรหมคุณ
 
30 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง 7 1. เด็กชายรชต  อินทา
2. เด็กชายแสงสุรีย์  กุมมาลา
 
1. นายปิยวัฒน์  สาสังข์
2. นางสุภาพร  พรหมทา
 
31 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81 ทอง 13 1. เด็กชายปิยวัฒน์  นิลกิจ
2. เด็กชายเจษฎา  ดวงไชย
 
1. นายปิยวัฒน์  สาสังข์
2. นายวีระพงษ์  พรหมคุณ
 
32 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ชิณพันธ์
2. เด็กหญิงธีรดา  ลาลุน
3. เด็กหญิงเมธาพร  สุทธิโท
 
1. นางอรนุช  นนท์ตา
2. นางนารีนาถ  สมพงษ์
 
33 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงประภาวดี  งามศิริ
 
1. นางสาวอรจุรีย์  ธนันฐ์กิตติกุล
 
34 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงดวงหทัย  มาพบ
 
1. นางสาวอรจุรีย์  ธนันฐ์กิตติกุล
 
35 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงประภาวดี  งามศิริ
 
1. นางนารีนาถ  สมพงษ์