สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 71 เงิน 19 1. เด็กหญิงวีรวัลย์  งามศิริ
 
1. นายปิยวัฒน์  สาสังข์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77.25 เงิน 9 1. เด็กหญิงสุพัชชา  ภูหารนา
 
1. นางวารุณี  พรหมคุณ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  อินทา
2. เด็กชายอนันต์ชัย  ห้วยจันทร์
 
1. นางสาวอรจุรีย์   ธนันฐ์กิตติกุล
2. นางสาวรุ่งกานต์  เจตินัย
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  วารินทร์
 
1. นายอนันต์  วงศ์จอม
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 76 เงิน 12 1. เด็กชายปิยวัฒน์  นิลกิจ
 
1. นางสาวรุ่งกานต์  เจตินัย
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กชายรชต  อินทา
 
1. นางสาวรุ่งกานต์  เจตินัย
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 70.03 เงิน 18 1. เด็กชายจิราวุฒิ  ไชยภักดิ์
2. เด็กชายพรรษกร  นาราช
 
1. นายอนันต์  วงศ์จอม
2. นางกาญจนา  พรหมคุณ
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 71 เงิน 8 1. เด็กหญิงชวะภาภรณ์  เยี่ยมสูงเนิน
2. เด็กหญิงวารุณี  หนองคู
 
1. นางสาวอัญชลี  พรหมคุณ
2. นางยุภาพร  งามเจริญ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 70 เงิน 49 1. เด็กหญิงดวงหทัย  มาพบ
 
1. นายวีระพงษ์  พรหมคุณ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 12 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ปาปะเบา
 
1. นายวีระพงษ์  พรหมคุณ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74 เงิน 45 1. เด็กหญิงปตัญชลี  หนองหงอก
 
1. นายวีระพงษ์  พรหมคุณ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 48 1. เด็กหญิงนุชจรินทร์  ลาลุน
2. เด็กหญิงประภาวดี  งามศิริ
 
1. นายวีระพงษ์  พรหมคุณ
2. นางสาวอรจุรีย์  ธนันฐ์กิตติกุล
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 79 เงิน 12 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ปาปะเบา
 
1. นางนารีนาถ  สมพงษ์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 24 1. เด็กหญิงชวะภาภรณ์  เยี่ยมสูงเนิน
 
1. นางนารีนาถ  สมพงษ์
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73 เงิน 12 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ปาปะเบา
2. เด็กหญิงศศิประภา  วงวิลา
3. เด็กหญิงสุพัตรา  บุญรัตน์
 
1. นายปิยวัฒน์  สาสังข์
2. นางวารุณี  พรหมคุณ
 
16 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 78 เงิน 14 1. เด็กชายกษิดิศ  อาจวิชิต
2. เด็กชายอนุพนธ์  มะเดื่อ
 
1. นายปิยวัฒน์  สาสังข์
2. นายวีระพงษ์  พรหมคุณ
 
17 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 83 1. เด็กชายจิระพงศ์  สังกุล
2. เด็กหญิงฐิตาพร  เดียขุนทด
3. เด็กหญิงมุกฑิตา  สิทธิโท
 
1. นางอรนุช  นนท์ตา
2. นางนารีนาถ  สมพงษ์