สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 71 เงิน 19 1. เด็กหญิงวีรวัลย์  งามศิริ
 
1. นายปิยวัฒน์  สาสังข์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 54 1. เด็กหญิงนุชจรินทร์  ลาลุน
 
1. นางสาวอัญชลี  พรหมคุณ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุพัตรา  บุญรัตน์
 
1. นายปิยวัฒน์  สาสังข์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84.75 ทอง 12 1. เด็กหญิงนิภาภรณ์  อินเหลา
 
1. นางวารุณี  พรหมคุณ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  โพธิ์เงิน
 
1. นางวารุณี  พรหมคุณ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77.25 เงิน 9 1. เด็กหญิงสุพัชชา  ภูหารนา
 
1. นางวารุณี  พรหมคุณ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนภัทรศร  อินเหลา
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ปาปะเบา
3. เด็กหญิงวีรวัลย์  งามศิริ
 
1. นายปิยวัฒน์  สาสังข์
2. นางวารุณี  พรหมคุณ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงนฤมล  ชันษา
2. เด็กหญิงอรอุมา  กัณทะพันธ์
 
1. นายปิยวัฒน์  สาสังข์
2. นางวารุณี  พรหมคุณ
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 31 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายจิราวุฒิ  ไชยภักดิ์
 
1. นางสาวรุ่งกานต์  เจตินัย
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 19 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงวีรวัลย์  งามศิริ
 
1. นางสาวรุ่งกานต์  เจตินัย
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  อินทา
2. เด็กชายอนันต์ชัย  ห้วยจันทร์
 
1. นางสาวอรจุรีย์   ธนันฐ์กิตติกุล
2. นางสาวรุ่งกานต์  เจตินัย
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  วารินทร์
 
1. นายอนันต์  วงศ์จอม
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 76 เงิน 12 1. เด็กชายปิยวัฒน์  นิลกิจ
 
1. นางสาวรุ่งกานต์  เจตินัย
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กชายรชต  อินทา
 
1. นางสาวรุ่งกานต์  เจตินัย
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนฤมล  ชันษา
2. เด็กหญิงวีรวัลย์  งามศิริ
3. เด็กหญิงอรอุมา  กัณทะพันธ์
 
1. นางยุภาพร  งามเจริญ
2. นางสาวรุ่งกานต์  เจตินัย
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 70.03 เงิน 18 1. เด็กชายจิราวุฒิ  ไชยภักดิ์
2. เด็กชายพรรษกร  นาราช
 
1. นายอนันต์  วงศ์จอม
2. นางกาญจนา  พรหมคุณ
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 38 1. เด็กชายธีระพัฒน์  งามศิริ
2. เด็กหญิงภัทรวดี  หลักงาม
 
1. นางสาวลำธาร  มาพบ
2. นางสาวอรจุรีย์  ธนันฐ์กิตติกุล
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง 8 1. เด็กหญิงปตัญชลี  หนองหงอก
2. เด็กชายวรรณธสิน  แก้วกล้า
 
1. นางสาวอรจุรีย์  ธนันฐ์กิตติกุล
2. นางสาวลำธาร  มาพบ
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง 4 1. เด็กชายภัทราวุธ  ราชธานี
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีบาล
 
1. นางสาวอรจุรีย์  ธนันฐ์กิตติกุล
2. นางสาวลำธาร  มาพบ
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 71 เงิน 8 1. เด็กหญิงชวะภาภรณ์  เยี่ยมสูงเนิน
2. เด็กหญิงวารุณี  หนองคู
 
1. นางสาวอัญชลี  พรหมคุณ
2. นางยุภาพร  งามเจริญ
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ทรัพย์ทวี
2. เด็กชายรชต  อินทา
 
1. นางสาวอัญชลี  พรหมคุณ
2. นางยุภาพร  งามเจริญ
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 85 ทอง 23 1. เด็กหญิงนิภาภรณ์  อินเหลา
 
1. นายวีระพงษ์  พรหมคุณ
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 70 เงิน 49 1. เด็กหญิงดวงหทัย  มาพบ
 
1. นายวีระพงษ์  พรหมคุณ
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 12 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ปาปะเบา
 
1. นายวีระพงษ์  พรหมคุณ
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศกลวรรณ  กุมมาลา
 
1. นายวีระพงษ์  พรหมคุณ
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74 เงิน 45 1. เด็กหญิงปตัญชลี  หนองหงอก
 
1. นายวีระพงษ์  พรหมคุณ
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง 4 1. เด็กหญิงศศิประภา  วงวิลา
 
1. นายวีระพงษ์  พรหมคุณ
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีบาล
 
1. นายวีระพงษ์  พรหมคุณ
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุพัชชา  ภูหารนา
 
1. นายวีระพงษ์  พรหมคุณ
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 48 1. เด็กหญิงนุชจรินทร์  ลาลุน
2. เด็กหญิงประภาวดี  งามศิริ
 
1. นายวีระพงษ์  พรหมคุณ
2. นางสาวอรจุรีย์  ธนันฐ์กิตติกุล
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 -1 -    
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุพัตรา  บุญรัตน์
 
1. นายวีระพงษ์  พรหมคุณ
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 8 1. เด็กชายคุณากร  งามศิริ
2. เด็กชายพชร  อะหร่าม
3. เด็กหญิงพิชามณธุ์  หนองคู
 
1. นายวีระพงษ์  พรหมคุณ
2. นางสาวอรจุรีย์  ธนันฐ์กิตติกุล
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 79 เงิน 12 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ปาปะเบา
 
1. นางนารีนาถ  สมพงษ์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ทรัพย์ทวี
 
1. นางนารีนาถ  สมพงษ์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 24 1. เด็กหญิงชวะภาภรณ์  เยี่ยมสูงเนิน
 
1. นางนารีนาถ  สมพงษ์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  โพธิ์เงิน
 
1. นางนารีนาถ  สมพงษ์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 9 1. เด็กหญิงแก้วตา  นวลแสง
 
1. นางนารีนาถ  สมพงษ์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 24 1. เด็กหญิงชวะภาภรณ์  เยี่ยมสูงเนิน
 
1. นางนารีนาถ  สมพงษ์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ทรัพย์ทวี
 
1. นางนารีนาถ  สมพงษ์
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศกลวรรณ  กุมมาลา
 
1. นางสุภาพร  พรหมทา
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  โพธิ์เงิน
 
1. นางสุภาพร  พรหมทา
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ปาปะเบา
 
1. นางสุภาพร  พรหมทา
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภัทรศร  อินเหลา
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  ทรัพย์ทวี
3. เด็กชายพีรพัฒน์  ปาปะเบา
4. เด็กหญิงมุชิตา  ศรีทอง
5. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีบาล
 
1. นางสุภาพร  พรหมทา
2. นางสาวรุ่งกานต์  เจตินัย
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 82 ทอง 9 1. เด็กชายจิราวุฒิ  ไชยภักดิ์
2. เด็กชายธีรศักดิ์  สุวรรณคำ
3. เด็กชายธีระยุทธ  กันทะพันธ์
4. เด็กชายพรรษกร  นาราช
5. เด็กชายสรายุทธ์  พวงมาลัย
6. เด็กชายเกียรติวุฒธิพร  หนูนอ
 
1. นายวีระพงษ์  พรหมคุณ
2. นายอนันต์  วงศ์จอม
3. นางสาวอรจุรีย์  ธนันฐ์กิตติกุล
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73 เงิน 12 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ปาปะเบา
2. เด็กหญิงศศิประภา  วงวิลา
3. เด็กหญิงสุพัตรา  บุญรัตน์
 
1. นายปิยวัฒน์  สาสังข์
2. นางวารุณี  พรหมคุณ
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ทรัพย์ทวี
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ปาปะเบา
 
1. นางสุภาพร  พรหมทา
2. นางสาวรุ่งกานต์  เจตินัย
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายปิยวัฒน์  นิลกิจ
2. เด็กหญิงสริญญา  ศรีมูล
 
1. นางสุภาพร  พรหมทา
2. นางสาวรุ่งกานต์  เจตินัย
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายรชต  อินทา
2. เด็กชายอนันต์ชัย  ห้วยจันทร์
 
1. นางสุภาพร  พรหมทา
2. นางสาวรุ่งกานต์  เจตินัย
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายกษิดิศ  อาจวิชิต
2. เด็กชายอนุพนธ์  มะเดื่อ
 
1. นางสุภาพร  พรหมทา
2. นางสาวรุ่งกานต์  เจตินัย
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนฤมล  ชันษา
2. เด็กหญิงวีรวัลย์  งามศิริ
 
1. นายปิยวัฒน์  สาสังข์
2. นางวารุณี  พรหมคุณ
 
52 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภัทราวุธ  ราชธานี
2. เด็กชายฤทธิชัย  ชิณพันธ์
 
1. นายปิยวัฒน์  สาสังข์
2. นางยุภาพร  งามเจริญ
 
53 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 78 เงิน 14 1. เด็กชายกษิดิศ  อาจวิชิต
2. เด็กชายอนุพนธ์  มะเดื่อ
 
1. นายปิยวัฒน์  สาสังข์
2. นายวีระพงษ์  พรหมคุณ
 
54 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กชายจักรี  ศุภศร
2. เด็กชายเศรษฐพงษ์  แสงอรุณ
 
1. นายปิยวัฒน์  สาสังข์
2. นางสาวลำธาร  มาพบ
 
55 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 82 ทอง 32 1. เด็กชายพชร  อะหร่าม
2. เด็กหญิงสริญญา  ศรีมูล
 
1. นายปิยวัฒน์  สาสังข์
2. นางสาวอัญชลี  พรหมคุณ
 
56 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง 7 1. เด็กชายรชต  อินทา
2. เด็กชายแสงสุรีย์  กุมมาลา
 
1. นายปิยวัฒน์  สาสังข์
2. นางสุภาพร  พรหมทา
 
57 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81 ทอง 13 1. เด็กชายปิยวัฒน์  นิลกิจ
2. เด็กชายเจษฎา  ดวงไชย
 
1. นายปิยวัฒน์  สาสังข์
2. นายวีระพงษ์  พรหมคุณ
 
58 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ขวดแก้ว
2. เด็กหญิงปนัดดา  วงค์ละคร
3. เด็กหญิงมนทการ  ศรีทอง
4. เด็กหญิงสุชานาถ  ศรีละโพธิ์
5. เด็กหญิงสุภาพร  พัฒอยู่
6. เด็กหญิงเกวลี  ชมภู
 
1. นางสาวนงรักษ์   นนท์ตา
2. นางกาญจนา  พรหมคุณ
3. นางสาวอรจุรีย์  ธนันฐ์กิตติกุล
 
59 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 83 1. เด็กชายจิระพงศ์  สังกุล
2. เด็กหญิงฐิตาพร  เดียขุนทด
3. เด็กหญิงมุกฑิตา  สิทธิโท
 
1. นางอรนุช  นนท์ตา
2. นางนารีนาถ  สมพงษ์
 
60 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ชิณพันธ์
2. เด็กหญิงธีรดา  ลาลุน
3. เด็กหญิงเมธาพร  สุทธิโท
 
1. นางอรนุช  นนท์ตา
2. นางนารีนาถ  สมพงษ์
 
61 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงประภาวดี  งามศิริ
 
1. นางสาวอรจุรีย์  ธนันฐ์กิตติกุล
 
62 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงดวงหทัย  มาพบ
 
1. นางสาวอรจุรีย์  ธนันฐ์กิตติกุล
 
63 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงประภาวดี  งามศิริ
 
1. นางนารีนาถ  สมพงษ์