สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงเค็งตู้ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 74 เงิน 26 1. เด็กหญิงพัชรพร  พัฒพินิจ
 
1. นายนวล  โสดถานา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 19 1. เด็กหญิงขัวญข้าว  ขำดำ
2. เด็กชายธนวัฒน์  สุภาพ
3. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ภูมั่นนา
4. เด็กหญิงอรอุมา  พุทธา
5. เด็กหญิงเสาวรส  ธรรมวัตร
 
1. นางสาวอาทิตยา  นวลวัน
2. นางสาวเกศรินทร์  มะโนรัตน์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 19 1. เด็กชายธนพล  ทองคำ
2. เด็กชายธนวัฒน์  สุภาพ
3. เด็กหญิงศิริทรัพย์  เพ็ชรรักษา
4. เด็กชายสุรพล  งามเกิด
5. เด็กหญิงอนัตญา  ธรรมวัตร
 
1. นางระวีวรรณ  สังรวมใจ
2. นายชาตรีญา  เสาโมก
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 73 เงิน 29 1. เด็กหญิงพัชรพร  พัฒพินิจ
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ดำเกลี้ยง
3. เด็กหญิงสุวรรณี  กิรังดา
 
1. นางระวีวรรณ  สังรวมใจ
2. นายประสาน  ศรีมีเทียน
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 78 เงิน 19 1. เด็กหญิงบุญยรัตน์  พันชวะนัด
2. เด็กหญิงปภาวดี  อาจทำ
3. เด็กชายสิทธชัย  ภูมั่นนา
 
1. นายชาตรีญา  เสาโมก
2. นายประสาน  ศรีมีเทียน
 
6 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76 เงิน 62 1. เด็กหญิงณัฐณิชาว  วงษ์วิลา
2. เด็กหญิงวริศรา  เพียรโคตร
3. เด็กหญิงสรัลพร  ธรรมวัตร
 
1. นางทองม้วน  โสดถานา
2. นางสาวเกศรินทร์  มะโนรัตน์
 
7 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กชายพีระพล  กตะศิลา
 
1. นางทองม้วน  โสดถานา
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน 41 1. เด็กชายจิรภัทร์  สิทธิสังข์
2. เด็กชายเพ็ญโพดัย  บุญหล้า
3. เด็กหญิงแสงจันทร์  พรรษา
 
1. นางทองม้วน  โสดถานา
2. นายนวล  โสดถานา