สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงเค็งตู้ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 74 เงิน 26 1. เด็กหญิงพัชรพร  พัฒพินิจ
 
1. นายนวล  โสดถานา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 62.11 ทองแดง 27 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  บุญศักดิ์
2. เด็กชายเพ็ญโพดัย  บุญหล้า
 
1. นายนวล  โสดถานา
2. นายประสาน  ศรีมีเทียน
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 63.86 ทองแดง 29 1. เด็กชายดนุชา  ทองดีนอก
2. เด็กชายอภิลักษ์  หลักด่าน
 
1. นายนวล  โสดถานา
2. นางสาวเกศรินทร์   มะโนรัตน์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 19 1. เด็กหญิงขัวญข้าว  ขำดำ
2. เด็กชายธนวัฒน์  สุภาพ
3. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ภูมั่นนา
4. เด็กหญิงอรอุมา  พุทธา
5. เด็กหญิงเสาวรส  ธรรมวัตร
 
1. นางสาวอาทิตยา  นวลวัน
2. นางสาวเกศรินทร์  มะโนรัตน์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 19 1. เด็กชายธนพล  ทองคำ
2. เด็กชายธนวัฒน์  สุภาพ
3. เด็กหญิงศิริทรัพย์  เพ็ชรรักษา
4. เด็กชายสุรพล  งามเกิด
5. เด็กหญิงอนัตญา  ธรรมวัตร
 
1. นางระวีวรรณ  สังรวมใจ
2. นายชาตรีญา  เสาโมก
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง 10 1. เด็กหญิงอรอุมา  พุทธา
2. เด็กหญิงเสาวรส  ธรรมวัตร
 
1. นายชาตรีญา  เสาโมก
2. นางสาวอาทิตยา  นวลวัน
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 91 ทอง 7 1. เด็กหญิงกาญจนา  อาจทำ
2. เด็กชายศาตรา  สุวรรณสิงห์
 
1. นางสาวเกศรินทร์  มะโนรัตน์
2. นางสาวอาทิตยา  นวลวัน
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 26 1. เด็กชายคำเพียร  อบเชย
2. เด็กชายวีรวุฒิ  พันภักดี
3. เด็กชายสมทรัพย์  เขื่อนแก้ว
 
1. นายนวล  โสดถานา
2. นางสาวเกศรินทร์   มะโนรัตน์
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 73 เงิน 29 1. เด็กหญิงพัชรพร  พัฒพินิจ
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ดำเกลี้ยง
3. เด็กหญิงสุวรรณี  กิรังดา
 
1. นางระวีวรรณ  สังรวมใจ
2. นายประสาน  ศรีมีเทียน
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 78 เงิน 19 1. เด็กหญิงบุญยรัตน์  พันชวะนัด
2. เด็กหญิงปภาวดี  อาจทำ
3. เด็กชายสิทธชัย  ภูมั่นนา
 
1. นายชาตรีญา  เสาโมก
2. นายประสาน  ศรีมีเทียน
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88 ทอง 9 1. เด็กชายวรรณเฉลิม  ยาสูญ
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ภูมั่นนา
3. เด็กหญิงอนัตญา  ธรรมวัตร
 
1. นายนวล  โสดถานา
2. นางทองม้วน  โสดถานา
 
12 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงนิชดา  วงษ์วิลา
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ภูมั่นนา
3. เด็กหญิงเกตุแก้ว  วงษ์วิลา
 
1. นางทองม้วน  โสดถานา
2. นางสาวอาทิตยา  นวลวัน
 
13 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76 เงิน 62 1. เด็กหญิงณัฐณิชาว  วงษ์วิลา
2. เด็กหญิงวริศรา  เพียรโคตร
3. เด็กหญิงสรัลพร  ธรรมวัตร
 
1. นางทองม้วน  โสดถานา
2. นางสาวเกศรินทร์  มะโนรัตน์
 
14 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กชายพีระพล  กตะศิลา
 
1. นางทองม้วน  โสดถานา
 
15 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กชายปัญญา  มะลิวัลย์
2. เด็กหญิงแสงจันทร์  พรรษา
 
1. นายชาตรีญา  เสาโมก
2. นางระวีวรรณ  สังรวมใจ
 
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 12 1. เด็กชายธนากร  กะตะสีลา
2. เด็กหญิงลัทธชัย  ภููมั่นนา
3. เด็กชายสิมการัพย์  เขื่อนแก้ว
 
1. นายชาตรีญา  เสาโมก
2. นางระวีวรรณ  สังรวมใจ
 
17 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปัญญา  มะลิวัน
2. เด็กชายสมทรัพย์  เขื่อนแก้ว
3. เด็กชายสิทธชัย  ภูมั่นนา
 
1. นางทองม้วน  โสดถานา
2. นายชาตรีญา  เสาโมก
 
18 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน 41 1. เด็กชายจิรภัทร์  สิทธิสังข์
2. เด็กชายเพ็ญโพดัย  บุญหล้า
3. เด็กหญิงแสงจันทร์  พรรษา
 
1. นางทองม้วน  โสดถานา
2. นายนวล  โสดถานา