สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงแดง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกวีพัฒน์  สมสี
2. เด็กหญิงกัลยาวดี  นาห่อม
3. เด็กชายกีรติกร  ภูรินทร์
4. เด็กชายฐติศักดิ์  ภาชู
5. เด็กชายฐิรวัฒน์  นรสาร
6. เด็กหญิงฑิมัยพร  อนันตสุข
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทรา
8. เด็กหญิงดวงตะวัน  จันทร์หอม
9. เด็กชายธนพงษ์  จำปี
10. เด็กชายธันยบูรณ์  พรรษา
11. เด็กชายนันนภัส  นันตสุวรรณ
12. เด็กหญิงศุภรักษ์  อุตรวิเศษ
13. เด็กหญิงสุภาพร  ภาเจริญ
14. เด็กชายอภิชาติ  จันคำ
15. เด็กชายอภิรักษ์  ทวีศักดิ์
16. เด็กชายอภิเชษฐ์  บุญญานันท์
17. เด็กหญิงัจันทิมา  ศรีอริยานุวัฒน์
18. เด็กชายเจษฎาภรณ์  จันทราษา
19. เด็กชายเรวัฒน์  สุวรรณสิงห์
20. เด็กชายไชยวัฒน์  ไพรสี
 
1. นายสนิท  พรหมทา
2. นางสาวธัญรดา  อาจหาญ
3. นางหนูจันทร์  หาดี
4. นางทัศนีย์  ศรีโวหะ
5. นางมะลิ  พรหมทา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 84 ทอง 10 1. เด็กหญิงกัลยาวดี  นาห่อม
2. เด็กหญิงจริญญา  แก้วสุวรรณ
3. เด็กหญิงจันทิมา  ศรีอริยานุวัฒน์
4. เด็กหญิงฑิมัยพร  อนันตสุข
5. เด็กหญิงดวงตะวัน  จันทร์หอม
6. เด็กหญิงน้ำทิพย์  อุตรวิเศษ
7. เด็กหญิงมัญชรี  แก้วคำ
8. เด็กหญิงศุภรักษ์  อนันตสุข
9. เด็กหญิงสุภาพร  นครอินทร์
10. เด็กหญิงอริศรา  หวังผล
 
1. นางสาวธัญรดา  อาจหาญ
2. นางสาวพัชรินทร์  บริบาล
3. นางสร้อยเพชร  บัวงาม
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 33 1. เด็กชายจิรายุ  ภาชู
2. เด็กชายพันธดล  พรมจันทร์
3. เด็กชายมาฆินทร์  มากมาย
 
1. นายกิตติศักดิ์  พงไทยสงค์
2. นางเพ็ญศรี  พงไทยสงค์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 23 1. เด็กชายฐติศักดิ์  ภาชู
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทรา
3. เด็กชายเรวัต  สุวรรณสิงห์
 
1. นางเพ็ญศรี  พงไทยสงค์
2. นายกิตติศักดิ์  พงไทยสงค์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 80 ทอง 17 1. เด็กหญิงกัลยาวดี  นาห่อม
2. เด็กหญิงจริญญา  แก้วสุวรรณ
3. เด็กหญิงจินดาหรา  วงษ์หงษ์
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์  อุตรวิเศษ
5. เด็กหญิงวริศรา  แสงเนตร
6. เด็กหญิงอริศรา  หวังผล
 
1. นางสาวธัญรดา  อาจหาญ
2. นางสาวหนูจันทร์  หาดี
3. นางมะลิ  พรหมทา
 
6 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 88 ทอง 12 1. เด็กชายชนะพล  บัวพันธ์
 
1. นางละมัย  พลศักดิ์
 
7 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงวริศรา  แสงเนตร
2. เด็กชายเสกสรร  พื้นพันธุ์
 
1. นางสาวธัญรดา  อาจหาญ
2. นางสาวพัชรินทร์  บริบาล
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภาคภูมิ  ศรีเมือง
 
1. นายสนิท  พรหมทา
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กชายธนพนธ์  มาบุญ
2. เด็กหญิงวริศรา  แสงเนตร
3. เด็กหญิงสุภาพร  นครอินทร์
 
1. นางหนูจันทร์  หาดี
2. นางทัศนีย์  ศรีโวหะ
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภาคภูมิ  ศรีเมือง
 
1. นางสาวพัชรินทร์  บริบาล
 
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 23 1. เด็กชายธันยบูรณ์  พรรษา
2. พระนันท์นภัส  นันตสุวรรณ
3. เด็กชายสุทธิพงษื  จันทร์คำ
 
1. นายสนิท  พรหมทา
2. นางมะลิ  พรหมทา