สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงแดง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 83 1. เด็กชายชนะพล  บัวพันธ์
2. เด็กชายธนา  เหล็กดีเศษ
3. เด็กชายพงศพล  จรทะผา
 
1. นางละมัย  พลศักดิ์
2. นางทัศนีย์  ศรีโวหะ
 
2 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 33 1. เด็กชายกีรติกร  ภูรินทร์
2. เด็กชายฐติศักดิ์  ภาชู
 
1. นางสาวธัญรดา  อาจหาญ
2. นางสาวพัชรินทร์  บริบาล
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 48 1. เด็กชายปณชัย  ฝากาทอง
 
1. นางทัศนีย์  ศรีโวหะ
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 76 เงิน 6 1. เด็กชายภาคภูมิ  ศรีเมือง
 
1. นางสาวธัญรดา  อาจหาญ
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนวัฒน์  วัฒนะรัตน์
 
1. นางทัศนีย์  ศรีโวหะ
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 27 1. เด็กชายไชยวัฒน์  ไพรสี
 
1. นางมะลิ  พรหมทา
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน 41 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสนเสน่ห์
2. เด็กชายสิงหา  ปะวรรณะ
3. เด็กชายอภิรักษ์  ทวีศักดิ์
 
1. นายสนิท  พรหมทา
2. นางมะลิ  พรหมทา