สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงแดง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 36 1. เด็กหญิงผ่องพรรณ  จันทร์หอม
 
1. นายสนิท  พรหมทา
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 60 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงจันทิมา  ศรีอริยานุวัฒน์
2. เด็กหญิงสุภาพร  ภาเจริญ
 
1. นางสาวธัญรดา  อาจหาญ
2. นางสาวพัชรินทร์  บริบาล
 
3 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 85 1. เด็กชายกันตพงษ์  ไกรอ่ำ
2. เด็กหญิงปิ่นปรากานต์  โพธิ์จันทร์
3. เด็กหญิงพรสวรรค์  จันทสิทธิ์
 
1. นางละมัย  พลศักดิ์
2. นางทัศนีย์  ศรีโวหะ
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 60 ทองแดง 42 1. เด็กชายมานะชัย  ทองมา
2. เด็กชายวรรธนะ  ภาชู
 
1. นายสนิท  พรหมทา
2. นางมะลิ  พรหมทา