สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงแดง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงกนกวิภา  อาจหาญ
 
1. นางมะลิ  พรหมทา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 36 1. เด็กหญิงผ่องพรรณ  จันทร์หอม
 
1. นายสนิท  พรหมทา
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกัลยาวดี  นาห่อม
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  จันทราษา
3. เด็กชายไชยวัฒน์  ไพรสี
 
1. นางมะลิ  พรหมทา
2. นางทัศนีย์  ศรีโวหะ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงฑิมัยพร  อนันตสุข
2. เด็กหญิงบุษกร  แฝงโกฎิ
3. เด็กหญิงมัญชรี  แก้วคำ
 
1. นางสาวธัญรดา  อาจหาญ
2. นางสาวพัชรินทร์  บริบาล
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกวีพัฒน์  สมสี
2. เด็กหญิงกัลยาวดี  นาห่อม
3. เด็กชายกีรติกร  ภูรินทร์
4. เด็กชายฐติศักดิ์  ภาชู
5. เด็กชายฐิรวัฒน์  นรสาร
6. เด็กหญิงฑิมัยพร  อนันตสุข
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทรา
8. เด็กหญิงดวงตะวัน  จันทร์หอม
9. เด็กชายธนพงษ์  จำปี
10. เด็กชายธันยบูรณ์  พรรษา
11. เด็กชายนันนภัส  นันตสุวรรณ
12. เด็กหญิงศุภรักษ์  อุตรวิเศษ
13. เด็กหญิงสุภาพร  ภาเจริญ
14. เด็กชายอภิชาติ  จันคำ
15. เด็กชายอภิรักษ์  ทวีศักดิ์
16. เด็กชายอภิเชษฐ์  บุญญานันท์
17. เด็กหญิงัจันทิมา  ศรีอริยานุวัฒน์
18. เด็กชายเจษฎาภรณ์  จันทราษา
19. เด็กชายเรวัฒน์  สุวรรณสิงห์
20. เด็กชายไชยวัฒน์  ไพรสี
 
1. นายสนิท  พรหมทา
2. นางสาวธัญรดา  อาจหาญ
3. นางหนูจันทร์  หาดี
4. นางทัศนีย์  ศรีโวหะ
5. นางมะลิ  พรหมทา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 84 ทอง 10 1. เด็กหญิงกัลยาวดี  นาห่อม
2. เด็กหญิงจริญญา  แก้วสุวรรณ
3. เด็กหญิงจันทิมา  ศรีอริยานุวัฒน์
4. เด็กหญิงฑิมัยพร  อนันตสุข
5. เด็กหญิงดวงตะวัน  จันทร์หอม
6. เด็กหญิงน้ำทิพย์  อุตรวิเศษ
7. เด็กหญิงมัญชรี  แก้วคำ
8. เด็กหญิงศุภรักษ์  อนันตสุข
9. เด็กหญิงสุภาพร  นครอินทร์
10. เด็กหญิงอริศรา  หวังผล
 
1. นางสาวธัญรดา  อาจหาญ
2. นางสาวพัชรินทร์  บริบาล
3. นางสร้อยเพชร  บัวงาม
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกนกวิภา  อาจหาญ
2. เด็กชายกวีพัฒน์  สมสี
3. เด็กหญิงจินดาหรา  วงษ์หงษ์
4. เด็กหญิงดวงตะวัน  จันทร์หอม
5. เด็กหญิงนฤมล   ภาชู
6. เด็กหญิงนิศามณี  อุปชาย์
7. เด็กหญิงผ่องพรรณ  จันทร์หอม
8. เด็กหญิงพิยะดา  สอนพรม
9. เด็กหญิงภัสรา  ไชยปัญญา
10. เด็กหญิงศุภรักษ์  อุตรวิเศษ
11. เด็กชายสิงหา  ปะวรรณะ
12. เด็กหญิงสุชานันท์  ปะวรรณะ
13. เด็กหญิงสุภาพร  นครอินทร์
14. เด็กหญิงสุภาวรรณ  ยืนยงค์
15. เด็กหญิงเจนจิรา  ห้วยจันทร์
 
1. นายสนิท  พรหมทา
2. นางสาวธัญรดา  อาจหาญ
3. นางหนูจันทร์  หาดี
4. นางมะลิ  พรหมทา
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 60 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงจันทิมา  ศรีอริยานุวัฒน์
2. เด็กหญิงสุภาพร  ภาเจริญ
 
1. นางสาวธัญรดา  อาจหาญ
2. นางสาวพัชรินทร์  บริบาล
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงอัญธิชา  เป้าทอง
 
1. นางเพ็ญศรี  พงไทยสงค์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 33 1. เด็กชายจิรายุ  ภาชู
2. เด็กชายพันธดล  พรมจันทร์
3. เด็กชายมาฆินทร์  มากมาย
 
1. นายกิตติศักดิ์  พงไทยสงค์
2. นางเพ็ญศรี  พงไทยสงค์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 23 1. เด็กชายฐติศักดิ์  ภาชู
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทรา
3. เด็กชายเรวัต  สุวรรณสิงห์
 
1. นางเพ็ญศรี  พงไทยสงค์
2. นายกิตติศักดิ์  พงไทยสงค์
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 80 ทอง 17 1. เด็กหญิงกัลยาวดี  นาห่อม
2. เด็กหญิงจริญญา  แก้วสุวรรณ
3. เด็กหญิงจินดาหรา  วงษ์หงษ์
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์  อุตรวิเศษ
5. เด็กหญิงวริศรา  แสงเนตร
6. เด็กหญิงอริศรา  หวังผล
 
1. นางสาวธัญรดา  อาจหาญ
2. นางสาวหนูจันทร์  หาดี
3. นางมะลิ  พรหมทา
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงดวงตะวัน  จันทร์หอม
2. เด็กหญิงศุภรักษ์  อุตรวิเศษ
3. เด็กชายอภิชาติ  จันคำ
 
1. นางมะลิ  พรหมทา
2. นางทัศนีย์  ศรีโวหะ
 
14 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย -1 - 1. เด็กหญิงปิ่นปรากานต์  โพธิ์จันทร์
 
1. นางละมัย  พลศักดิ์
 
15 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 83 1. เด็กชายชนะพล  บัวพันธ์
2. เด็กชายธนา  เหล็กดีเศษ
3. เด็กชายพงศพล  จรทะผา
 
1. นางละมัย  พลศักดิ์
2. นางทัศนีย์  ศรีโวหะ
 
16 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 85 1. เด็กชายกันตพงษ์  ไกรอ่ำ
2. เด็กหญิงปิ่นปรากานต์  โพธิ์จันทร์
3. เด็กหญิงพรสวรรค์  จันทสิทธิ์
 
1. นางละมัย  พลศักดิ์
2. นางทัศนีย์  ศรีโวหะ
 
17 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 88 ทอง 12 1. เด็กชายชนะพล  บัวพันธ์
 
1. นางละมัย  พลศักดิ์
 
18 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 33 1. เด็กชายกีรติกร  ภูรินทร์
2. เด็กชายฐติศักดิ์  ภาชู
 
1. นางสาวธัญรดา  อาจหาญ
2. นางสาวพัชรินทร์  บริบาล
 
19 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงวริศรา  แสงเนตร
2. เด็กชายเสกสรร  พื้นพันธุ์
 
1. นางสาวธัญรดา  อาจหาญ
2. นางสาวพัชรินทร์  บริบาล
 
20 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 76 เงิน 6 1. เด็กชายภาคภูมิ  ศรีเมือง
 
1. นางสาวธัญรดา  อาจหาญ
 
21 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนวัฒน์  วัฒนะรัตน์
 
1. นางทัศนีย์  ศรีโวหะ
 
22 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 48 1. เด็กชายปณชัย  ฝากาทอง
 
1. นางทัศนีย์  ศรีโวหะ
 
23 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภาคภูมิ  ศรีเมือง
 
1. นายสนิท  พรหมทา
 
24 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 27 1. เด็กชายไชยวัฒน์  ไพรสี
 
1. นางมะลิ  พรหมทา
 
25 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กชายธนพนธ์  มาบุญ
2. เด็กหญิงวริศรา  แสงเนตร
3. เด็กหญิงสุภาพร  นครอินทร์
 
1. นางหนูจันทร์  หาดี
2. นางทัศนีย์  ศรีโวหะ
 
26 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. พระพงศธร  แสงศร
2. เด็กชายสิงหา  ปะวรรณะ
3. เด็กหญิงสุภาวรรณ  ยืนยงค์
 
1. นางหนูจันทร์  หาดี
2. นางทัศนีย์  ศรีโวหะ
 
27 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภาคภูมิ  ศรีเมือง
 
1. นางสาวพัชรินทร์  บริบาล
 
28 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 60 ทองแดง 42 1. เด็กชายมานะชัย  ทองมา
2. เด็กชายวรรธนะ  ภาชู
 
1. นายสนิท  พรหมทา
2. นางมะลิ  พรหมทา
 
29 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 23 1. เด็กชายธันยบูรณ์  พรรษา
2. พระนันท์นภัส  นันตสุวรรณ
3. เด็กชายสุทธิพงษื  จันทร์คำ
 
1. นายสนิท  พรหมทา
2. นางมะลิ  พรหมทา
 
30 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน 41 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสนเสน่ห์
2. เด็กชายสิงหา  ปะวรรณะ
3. เด็กชายอภิรักษ์  ทวีศักดิ์
 
1. นายสนิท  พรหมทา
2. นางมะลิ  พรหมทา