สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนงูเหลือม สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 19 เข้าร่วม 49 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แววพรมราช
 
1. นายสุวรรณ  ป้องสีดา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 55.17 เข้าร่วม 41 1. เด็กชายภูบรินทร์  สีหบุตร
2. เด็กชายศักนรินทร์  ทุมชะ
 
1. นายสุวรรณ  ป้องสีดา
2. นายฉลอง  การะเกษ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายคาเชนทร์  ธรรมโชติ
2. เด็กชายอาทิตย์  คำไฮ
 
1. นายสุวรรณ  ป้องสีดา
2. นายพิทักษ์  ศิลารักษ์