สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนไม้งาม สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 81.75 ทอง 25 1. เด็กหญิงกุลปริยา  บรรจงจิตร
 
1. นางอำนาจ  นามวงศ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80 ทอง 26 1. เด็กหญิงปพิชญา  แก้วภักดี
 
1. นางอำนาจ  นามวงศ์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 29 1. เด็กชายโชคอนันต์  จิตมั่น
 
1. นายประเทือง  ชาบุญมี
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 16 1. เด็กหญิงปภัสรา  ทนทาน
 
1. นายประเทือง  ชาบุญมี
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 84 ทอง 19 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  อินทะเสน
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  บุญมาปัด
 
1. นางสาคร  ลาลี
2. นางนันทิยา  สายแก้ว
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 84 ทอง 11 1. เด็กหญิงคุณิตา  ดวงมาลา
2. เด็กหญิงบรรจงรักษ์  จันทะบุญตรี
3. เด็กหญิงศศิธร  คำเอี่ยม
 
1. นางสาคร  ลาลี
2. นางนันทิยา  สายแก้ว
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89 ทอง 7 1. เด็กชายกิตจามร  จันทศรี
2. เด็กหญิงทิพวัลย์  อินทรสุทา
3. เด็กชายพูนทรัพย์  เพ็งเภา
 
1. นางสาคร  ลาลี
2. นางนันทิยา  สายแก้ว
 
8 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 81 ทอง 18 1. เด็กหญิงคุณัญญา  นันทะสาร
 
1. นางภาวิณี  ชาบุญมี
 
9 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กชายธนภัทร  กุนเสน
2. เด็กชายลำไพ  อินทะเสน
3. เด็กหญิงเขมนิจ  คำเอี่ยม
 
1. นายประเทือง  ชาบุญมี
2. นางภาวิณี  ชาบุญมี
 
10 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 88 ทอง 12 1. เด็กหญิงเขมนิจ  คำเอี่ยม
 
1. นางภาวิณี  ชาบุญมี
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอัครวินท์  งามวงศ์
 
1. นางอำนาจ  นามวงศ์