สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนไม้งาม สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 73 เงิน 20 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  อินทะเสน
2. เด็กหญิงจินดารัตน์  ชาติหวาน
3. เด็กหญิงวลียา  กองแก้ว
 
1. นางสาคร  ลาลี
2. นางนันทิยา  สายแก้ว
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 74.47 เงิน 16 1. เด็กชายอัครวิทย์  คำเอี่ยม
2. เด็กชายโชคอนันต์  จิตมั่น
 
1. นางสาคร  ลาลี
2. นางนันทิยา  สายแก้ว
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 78 เงิน 19 1. เด็กชายธงชัย  อินทะเสน
2. เด็กชายสิทธิชัย  แก้วภักดี
 
1. นางสาคร  ลาลี
2. นางนันทิยา  สายแก้ว
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 72 เงิน 45 1. เด็กชายอธิบดี  คำเอี่ยม
 
1. นายเลิศชัย  วงศ์เจริญ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 72 เงิน 49 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  ชำนาญ
2. เด็กชายอัษฎางค์  แสงใสแก้ว
 
1. นายเลิศชัย  วงศ์เจริญ
2. นางมุทิตา  อบเชย
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 77 เงิน 46 1. เด็กชายทัชพล  บุระพา
2. เด็กชายวรฤทธิ์  สังคะพันธ์
 
1. นายเลิศชัย  วงศ์เจริญ
2. นางสาคร  ลาลี
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 43 1. เด็กหญิงวลียา  กองแก้ว
 
1. นายประเทือง  ชาบุญมี
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 77.5 เงิน 16 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  บุญมาปัด
 
1. นางมุทิตา  อบเชย
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 74.6 เงิน 22 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  ชาติหวาน
 
1. นางมุทิตา  อบเชย
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 72.5 เงิน 27 1. เด็กชายก้องเกียรติ  จิตมั่น
2. เด็กชายณัฐิวุฒ  ยอดทอง
3. เด็กชายธนกฤต  ศรีวิเศษ
4. เด็กชายธนพนธ์  พิเคราะห์
5. เด็กชายปัฐวี  อวนศรี
6. เด็กชายอาวอน  คำเอี่ยม
 
1. นายเลิศชัย  วงศ์เจริญ
2. นายพลวัฒน์  แก้วภักดี
 
11 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73 เงิน 31 1. เด็กหญิงชลธิดา  โนนพิมาย
2. เด็กหญิงวาสนา  ศรีเสมอ
 
1. นางมุทิตา  อบเชย
2. นางอำนาจ  นามวงศ์