สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนไม้งาม สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 38 1. เด็กชายณัฐิวุฒ  ยอดทอง
 
1. นางนันทิยา  สายแก้ว
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 39 เข้าร่วม 29 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  อินทะเสน
 
1. นางนันทิยา  สายแก้ว
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 58 เข้าร่วม 31 1. เด็กหญิงปภัสรา  ทนทาน
2. เด็กชายอภิวัฒน์  คำเอี่ยม
 
1. นายประเทือง  ชาบุญมี
2. นายพลวัฒน์  แก้วภักดี