สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนไม้งาม สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 81.75 ทอง 25 1. เด็กหญิงกุลปริยา  บรรจงจิตร
 
1. นางอำนาจ  นามวงศ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80 ทอง 26 1. เด็กหญิงปพิชญา  แก้วภักดี
 
1. นางอำนาจ  นามวงศ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 38 1. เด็กชายณัฐิวุฒ  ยอดทอง
 
1. นางนันทิยา  สายแก้ว
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 39 เข้าร่วม 29 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  อินทะเสน
 
1. นางนันทิยา  สายแก้ว
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 62 ทองแดง 27 1. เด็กชายอาวอน  คำเอี่ยม
 
1. นางนันทิยา  สายแก้ว
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 73 เงิน 20 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  อินทะเสน
2. เด็กหญิงจินดารัตน์  ชาติหวาน
3. เด็กหญิงวลียา  กองแก้ว
 
1. นางสาคร  ลาลี
2. นางนันทิยา  สายแก้ว
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 66.48 ทองแดง 24 1. เด็กชายก้องเกียรติ  จิตมั่น
2. เด็กชายณัฐิวุฒ  ยอดทอง
 
1. นางสาคร  ลาลี
2. นางนันทิยา  สายแก้ว
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 74.47 เงิน 16 1. เด็กชายอัครวิทย์  คำเอี่ยม
2. เด็กชายโชคอนันต์  จิตมั่น
 
1. นางสาคร  ลาลี
2. นางนันทิยา  สายแก้ว
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 78 เงิน 19 1. เด็กชายธงชัย  อินทะเสน
2. เด็กชายสิทธิชัย  แก้วภักดี
 
1. นางสาคร  ลาลี
2. นางนันทิยา  สายแก้ว
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 58 เข้าร่วม 31 1. เด็กหญิงปภัสรา  ทนทาน
2. เด็กชายอภิวัฒน์  คำเอี่ยม
 
1. นายประเทือง  ชาบุญมี
2. นายพลวัฒน์  แก้วภักดี
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 72 เงิน 45 1. เด็กชายอธิบดี  คำเอี่ยม
 
1. นายเลิศชัย  วงศ์เจริญ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 72 เงิน 49 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  ชำนาญ
2. เด็กชายอัษฎางค์  แสงใสแก้ว
 
1. นายเลิศชัย  วงศ์เจริญ
2. นางมุทิตา  อบเชย
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 77 เงิน 46 1. เด็กชายทัชพล  บุระพา
2. เด็กชายวรฤทธิ์  สังคะพันธ์
 
1. นายเลิศชัย  วงศ์เจริญ
2. นางสาคร  ลาลี
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 29 1. เด็กชายโชคอนันต์  จิตมั่น
 
1. นายประเทือง  ชาบุญมี
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 16 1. เด็กหญิงปภัสรา  ทนทาน
 
1. นายประเทือง  ชาบุญมี
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 43 1. เด็กหญิงวลียา  กองแก้ว
 
1. นายประเทือง  ชาบุญมี
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 77.5 เงิน 16 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  บุญมาปัด
 
1. นางมุทิตา  อบเชย
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 74.6 เงิน 22 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  ชาติหวาน
 
1. นางมุทิตา  อบเชย
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 72.5 เงิน 27 1. เด็กชายก้องเกียรติ  จิตมั่น
2. เด็กชายณัฐิวุฒ  ยอดทอง
3. เด็กชายธนกฤต  ศรีวิเศษ
4. เด็กชายธนพนธ์  พิเคราะห์
5. เด็กชายปัฐวี  อวนศรี
6. เด็กชายอาวอน  คำเอี่ยม
 
1. นายเลิศชัย  วงศ์เจริญ
2. นายพลวัฒน์  แก้วภักดี
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 61.4 ทองแดง 38 1. เด็กชายกฤษพงษ์  งามแก้ว
2. เด็กชายจีรัฐติกุล  ไชยปัญญา
3. เด็กชายณัฎดนัย  กุลเสน
4. เด็กชายทัชพล  บุระพา
5. เด็กชายนันทชัย  เงินสุข
6. เด็กชายภาณุวัฒน์  ศรีสุวงศ์
 
1. นายเลิศชัย  วงศ์เจริญ
2. นายพลวัฒน์  แก้วภักดี
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 61 ทองแดง 46 1. เด็กหญิงทิพวัลย์  อินทรสุทา
2. เด็กชายอัครวืทย์  คำเอี่ยม
3. เด็กชายโชคอนันต์  จิตมั่น
 
1. นางนันทิยา  สายแก้ว
2. นางสาคร  ลาลี
 
22 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73 เงิน 31 1. เด็กหญิงชลธิดา  โนนพิมาย
2. เด็กหญิงวาสนา  ศรีเสมอ
 
1. นางมุทิตา  อบเชย
2. นางอำนาจ  นามวงศ์
 
23 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 84 ทอง 19 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  อินทะเสน
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  บุญมาปัด
 
1. นางสาคร  ลาลี
2. นางนันทิยา  สายแก้ว
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 84 ทอง 11 1. เด็กหญิงคุณิตา  ดวงมาลา
2. เด็กหญิงบรรจงรักษ์  จันทะบุญตรี
3. เด็กหญิงศศิธร  คำเอี่ยม
 
1. นางสาคร  ลาลี
2. นางนันทิยา  สายแก้ว
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89 ทอง 7 1. เด็กชายกิตจามร  จันทศรี
2. เด็กหญิงทิพวัลย์  อินทรสุทา
3. เด็กชายพูนทรัพย์  เพ็งเภา
 
1. นางสาคร  ลาลี
2. นางนันทิยา  สายแก้ว
 
26 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 81 ทอง 18 1. เด็กหญิงคุณัญญา  นันทะสาร
 
1. นางภาวิณี  ชาบุญมี
 
27 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กชายธนภัทร  กุนเสน
2. เด็กชายลำไพ  อินทะเสน
3. เด็กหญิงเขมนิจ  คำเอี่ยม
 
1. นายประเทือง  ชาบุญมี
2. นางภาวิณี  ชาบุญมี
 
28 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 88 ทอง 12 1. เด็กหญิงเขมนิจ  คำเอี่ยม
 
1. นางภาวิณี  ชาบุญมี
 
29 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอัครวินท์  งามวงศ์
 
1. นางอำนาจ  นามวงศ์