สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 26 1. เด็กหญิงทิพรัตน์  สีไหม
2. เด็กชายธีรภัทร  สาอุดม
 
1. นางบุญเยี่ยม  สิมาฉายา
2. นางทองสวย  พงษ์จันโอ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 84 ทอง 10 1. เด็กหญิงกฤษณา  แสงศร
2. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  ดีสวัสดิ์
3. เด็กหญิงธิติมา  สันโสภา
4. เด็กหญิงปริยฉัตร  ดินชัยภูมิ
5. เด็กหญิงปาริชาติ  ภาคฉาย
6. เด็กหญิงรจนา  จันคำ
7. เด็กหญิงวรรณวิสา  วิละแสง
8. เด็กหญิงศศินา  สังข์โสม
9. เด็กหญิงศิริพร  คำด่าน
10. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ภูลี
 
1. นางทองสวย  พงษ์จันโอ
2. นางดวงใจ  ถวิลรักษ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 82 ทอง 30 1. เด็กชายธีระศักดิ์  ศรีคำภา
 
1. นายทองดี  สิมาฉายา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง 10 1. เด็กหญิงวิสุดา  โพธิ์พูล
2. เด็กหญิงเบญญาภา  สุทธิสนธิ์
 
1. นายสถิต  พลแสน
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 33 1. เด็กชายกฤษฎา  แสนหนองหว้า
2. เด็กชายชิณวุฒิ  ชิณวงศ์
3. เด็กชายวัชรกร  มีรัตน์
 
1. นายวันนพ  พานิชย์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 23 1. เด็กชายธนกฤต  ฝากาทอง
2. เด็กชายนรินธร  ชัยสาร
3. เด็กชายศรีทนนชัย  เอมสรรค์
 
1. นายวันนพ  พานิชย์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 27 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ยางน้อย
 
1. นางพรรณนิภา  สุทธิสนธิ์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 24 1. เด็กชายสราวุฒิ  พุทหอม
 
1. นางพรรณนิภา  สุทธิสนธิ์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 31 1. เด็กชายอารยา  สาริดดี
 
1. นางพรรณนิภา  สุทธิสนธิ์
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรภัทร์  คำด่าน
2. เด็กหญิงปนัดดา  ลำมะนา
3. เด็กหญิงปาริชาติ  ภาคฉาย
4. เด็กชายพงษ์พัฒน์  ภูลี
5. เด็กหญิงพิลทิรา  ศรีคำภา
6. เด็กหญิงศศิวรรณ  ใหมสี
7. เด็กหญิงอนันญา  ใยไหม
8. เด็กชายอภิชาติ  สิงห์เทพ
9. เด็กชายเจนณรงค์  สระบัวทอง
10. เด็กชายเอกราช  ชิณสิทธิ์
 
1. นางพรรณนิภา  สุทธิสนธิ์
2. นางวิราภรณ์   การะเกษ
3. นางบุญเยี่ยม  สิมาฉายา
 
11 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 14 1. เด็กชายณัฐวร  แขมคำ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  เกตุละคร
 
1. นายประสงค์  ทาโพนทัน
 
12 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กชายนรินธร  ชัยสาร
2. เด็กชายพงษ์พัฒน์  ภูลี
 
1. นางสาวเพลินพิศ  หมวกคำ
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงกชวรรณ  ไพรสาร
2. เด็กหญิงปิยธิดา  สังวัง
3. เด็กหญิงภานุมาส  แซ่จึง
4. เด็กหญิงอารีย์ญา  แซ่จึง
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  ผาดำ
6. เด็กหญิงเพชรลดา  ทองอินทร์
 
1. นางวิราภรณ์  การะเกษ
2. นางพรรณนิภา  สุทธิสนธิ์
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87 ทอง 10 1. เด็กชายกัณตพล  นาวา
2. เด็กชายคฑาวุฒิ  ชิณวงศ์
3. เด็กชายเก้ารุ่ง  พิลาทุม
 
1. นายวันนพ  พานิชย์
 
15 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 9 1. เด็กชายกฤษฎา  บุบผา
2. เด็กชายพนัชกร  สีสดดี
3. เด็กชายพุฒิพงษ์  ลุกลาม
 
1. นางสาวเพลินพิศ  หมวกคำ